| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
The Korean Journal of Parasitology Search > Browse Articles > SearchProteomic Analysis on Exosomes Derived from Patients’ Sera Infected with Echinococcus granulosus
Wen Wang, Xiaojing Zhou, Fang Cui, Chunli Shi, Yulan Wang, Yanfei Men, Wei Zhao, Jiaqing Zhao
Korean J Parasitol. 2019;57(5):489-497.   Published online October 31, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.5.489
                              Supplementary      
Prevalence and Molecular Characterization of Echinococcus granulosus Sensu Stricto in Northern Xinjiang, China
Baoping Guo, Zhuangzhi Zhang, Xueting Zheng, Yongzhong Guo, Gang Guo, Li Zhao, Ren Cai, Bingjie Wang, Mei Yang, Xi Shou, Wenbao Zhang, Bin Jia
Korean J Parasitol. 2019;57(2):153-159.   Published online April 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.2.153
                              
Multi-Epitope Fusion Protein Eg mefAg-1 as a Serodiagnostic Candidate for Cystic Echinococcosis in Sheep
Liu Tianli, Wang Xifeng, Tian Zhenzhong, Wang Lixia, Zhang Xingxing, Qiao Jun, Meng Qingling, Gong Shasha, Chen Ying, Cai Xuepeng
Korean J Parasitol. 2019;57(1):61-67.   Published online February 26, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.1.61       Cited By 1
                              
Genetic Diversity of Echinococcus granulosus Genotype G1 in Xinjiang, Northwest of China
Bin Yan, Xiafei Liu, Junyuan Wu, Shanshan Zhao, Wumei Yuan, Baoju Wang, Hazi Wureli, Changchun Tu, Chuangfu Chen, Yuanzhi wang
Korean J Parasitol. 2018;56(4):391-396.   Published online August 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.4.391
                              
A Retrospective Analysis on the Cystic Echinococcosis Cases Occured in Northeastern Punjab Province, Pakistan
Aisha Khan, Sarmad Zahoor, Haroon Ahmed, Uzma Malik, Rabia Amin Butt, Muhammad Sultanul Muzam, Seyma Gunyakti Kilinc, Noorulain Noor, Saroosh Zahoor, Muhammad Sohail Afzal, Hamza Mansur, Shumaila Irum, Sami Simsek
Korean J Parasitol. 2018;56(4):385-390.   Published online August 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.4.385       Cited By 2
                              
Factors Associated with Echinococcosis-Induced Perioperative Anaphylactic Shock
Jianrong Ye, Qin Zhang, Yan Xuan, Siyu Chen, Long Ma, Yongqiang Zhang, Hong Zheng
Korean J Parasitol. 2016;54(6):769-775.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.769       Cited By 3
                              Supplementary      
Molecular Cloning and Characterization of a P38-Like Mitogen-Activated Protein Kinase from Echinococcus granulosus
Guodong Lü, Jing Li, Chuanshan Zhang, Liang Li, Xiaojuan Bi, Chaowang Li, Jinliang Fan, Xiaomei Lu, Dominique A. Vuitton, Hao Wen, Renyong Lin
Korean J Parasitol. 2016;54(6):759-769.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.759       Cited By 2
                              Supplementary      
Differential Expression of Hox and Notch Genes in Larval and Adult Stages of Echinococcus granulosus
Ebrahim Saedi Dezaki, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Elham Taheri, Pooya Ghaseminejad Almani, Farideh Tohidi, Bruno Gottstein, Majid Fasihi Harandi
Korean J Parasitol. 2016;54(5):653-658.   Published online October 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.5.653       Cited By 4
                              
Environmental Contamination by Echinococcus granulosus sensu lato Eggs in Relation to Slaughterhouses in Urban and Rural Areas in Tunisia
Raja Chaâbane-Banaoues, Myriam Oudni-M’rad, Selim M’rad, Habib Mezhoud, Hamouda Babba
Korean J Parasitol. 2016;54(1):113-118.   Published online February 26, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.113       Cited By 8
                              
Prevalence of Serum IgG Antibodies to Cystic Echinococcus Antigen among Patients in an Uzbekistan Emergency Hospital
Se Jin Park, Sung Sik Han, Khikmat Anvarov, Abdukhakim Khajibaev, Min-Ho Choi, Sung-Tae Hong
Korean J Parasitol. 2015;53(6):699-703.   Published online December 31, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.6.699       Cited By 2
                              
Prevalence of Cystic Echinococcosis in Slaughtered Sheep as an Indicator to Assess Control Progress in Emin County, Xinjiang, China
Shijie Yang, Weiping Wu, Tian Tian, Jiangshan Zhao, Kang Chen, Qinyan Wang, Zheng Feng
Korean J Parasitol. 2015;53(3):355-359.   Published online June 30, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.3.355       Cited By 7
                              
Scolicidal Effects of Black Cumin Seed (Nigella sativa) Essential Oil on Hydatid Cysts
Hossein Mahmoudvand, Ebrahim Saedi Dezaki, Farnaz Kheirandish, Behrouz Ezatpour, Sareh Jahanbakhsh, Majid Fasihi Harandi
Korean J Parasitol. 2014;52(6):653-659.   Published online December 23, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.6.653       Cited By 20
                              
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
http://jatsxml.org/common/banner/CrossRef_Similarity_Check_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/CrossRef_Cited_by_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/Crossmark_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/Funder_Registry_174_45.gif
ORCID
COPE
Editorial Office
c/o Department of Medical Environmental Biology
Chung-AngUniversity College of Medicine, Dongjak-gu, Seoul 06974, Korea
Tel: +82-2-820-5683   Fax: +82-2-826-1123   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2019 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine. All rights reserved.     powerd by m2community