Proteomic Screening of Antigenic Proteins from the Hard Tick, Haemaphysalis longicornis (Acari: Ixodidae)
Young-Ha Kim, Mohammad Saiful slam, Myung-Jo You
Korean J Parasitol. 2015;53(1):85-93.   Published online 2015 Feb 27     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.1.85
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Applying proteomics to tick vaccine development: where are we?
Margarita Villar, Anabel Marina, José de la Fuente
Expert Review of Proteomics.2017; 14(3): 211.     CrossRef
Screening and Identification of Antigenic Proteins from the Hard Tick <i>Dermacentor silvarum</i> (Acari: Ixodidae)
Tiantian Zhang, Xuejiao Cui, Jincheng Zhang, Hui Wang, Meng Wu, Hua Zeng, Yuanyuan Cao, Jingze Liu, Yonghong Hu
The Korean Journal of Parasitology.2015; 53(6): 789.     CrossRef