Prevalence and Genetic Characterization of Toxoplasma gondii in Pet Dogs in Central China
Wei-Feng Qian, Wen-Chao Yan, Tian-Qi Wang, Kai Zhai, Li-Fang Han, Chao-Chao Lv
Korean J Parasitol. 2015;53(1):125-128.   Published online 2015 Feb 27     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.1.125
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prevalence, risk factors and genetic characterization of Toxoplasma gondii in sick pigs and stray cats in Jiangsu Province, eastern China
Zhao-feng Hou, Shi-jie Su, Dan-dan Liu, Le-le Wang, Chuan-li Jia, Zhen-xing Zhao, Yi-fei Ma, Qiao-qiao Li, Jin-jun Xu, Jian-ping Tao
Infection, Genetics and Evolution.2018; 60: 17.     CrossRef
Geographical distribution of Toxoplasma gondii genotypes in Asia: A link with neighboring continents
P. Chaichan, A. Mercier, L. Galal, A. Mahittikorn, F. Ariey, S. Morand, F. Boumédiène, R. Udonsom, A. Hamidovic, J.B. Murat, Y. Sukthana, M.L. Dardé
Infection, Genetics and Evolution.2017; 53: 227.     CrossRef
Prevalence and genetic characterization of Toxoplasma gondii in donkeys in northeastern China
Xiao-Xuan Zhang, Wei Shi, Nian-Zhang Zhang, Kun Shi, Jian-Ming Li, Peng Xu, Quan Zhao, Rui Du
Infection, Genetics and Evolution.2017; 54: 455.     CrossRef
Seroprevalence and genotypes of Toxoplasma gondii isolated from pigs intended for human consumption in Liaoning province, northeastern China
Dawei Wang, Yan Liu, Tiantian Jiang, Guoxin Zhang, Gaoming Yuan, Jianbin He, Chunlei Su, Na Yang
Parasites & Vectors.2016;[Epub]     CrossRef
Seroprevalence ofToxoplasma gondiiin goats in Hunan province, China
Fen Li, Shi-Ping Wang, Chang-Jian Wang, Shi-Cheng He, Xiang Wu, Guo-Hua Liu
Parasite.2016; 23: 44.     CrossRef
Prevalence of <i>Toxoplasma gondii</i> in Dogs in Zhanjiang, Southern China
Hai-Hai Jiang, Ming-Wei Li, Min-Jun Xu, Wei Cong, Xing-Quan Zhu
The Korean Journal of Parasitology.2015; 53(4): 493.     CrossRef
Seroprevalence and risk factors of Toxoplasma gondii infection in stray dogs in northern China
Xiao-Xuan Zhang, Ya-Nan Cai, Chun-Feng Wang, Jing Jiang, Ying-Tian Xu, Gui-Lian Yang, Quan Zhao
Parasitology Research.2015; 114(12): 4725.     CrossRef