Prevalence of Cystic Echinococcosis in Slaughtered Sheep as an Indicator to Assess Control Progress in Emin County, Xinjiang, China
Shijie Yang, Weiping Wu, Tian Tian, Jiangshan Zhao, Kang Chen, Qinyan Wang, Zheng Feng
Korean J Parasitol. 2015;53(3):355-359.   Published online 2015 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.3.355
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prevalence and Molecular Characterization of Echinococcus granulosus Sensu Stricto in Northern Xinjiang, China
Baoping Guo, Zhuangzhi Zhang, Xueting Zheng, Yongzhong Guo, Gang Guo, Li Zhao, Ren Cai, Bingjie Wang, Mei Yang, Xi Shou, Wenbao Zhang, Bin Jia
The Korean Journal of Parasitology.2019; 57(2): 153.     CrossRef
Control of cystic echinococcosis: Background and prospects
Edmundo Larrieu, Cesar M. Gavidia, Marshall W. Lightowlers
Zoonoses and Public Health.2019;[Epub]     CrossRef
Development of a colloidal gold immunochromatographic strip based on HSP70 for the rapid detection of Echinococcus granulosus in sheep
Xunhui Zhuo, Yingchao Yu, Xueqiu Chen, Zhuangzhi Zhang, Yi Yang, Aifang Du
Veterinary Parasitology.2017; 240: 34.     CrossRef
Novel Interventional Management of Hepatic Hydatid Cyst with Nanosecond Pulses on Experimental Mouse Model
Xinhua Chen, Ruiqing Zhang, Tuerganaili Aji, Yingmei Shao, Yonggang Chen, Hao Wen
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Improved experimental model of hepatic cystic hydatid disease resembling natural infection route with stable growing dynamics and immune reaction
Rui-Qing Zhang, Xin-Hua Chen, Hao Wen
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(45): 7989.     CrossRef
Application of multiplex PCR for the simultaneous detection of Taenia spp. from domestic dogs in the north of Iran
M.T. Rahimi, S. Sarvi, A. Daryani, M. Sharif, E. Ahmadpour, A. Shokri, A. Mizani
Helminthologia.2016; 53(3): 285.     CrossRef