Toll-Like Receptor Gene Expression during Trichinella spiralis Infection
Sin Kim, Mi Kyung Park, Hak Sun Yu
Korean J Parasitol. 2015;53(4):431-438.   Published online 2015 Aug 25     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.4.431
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Toll-like receptor signal is required in maintenance of immune suppressive capacity of regulatory T cells
Miao Zhao, Hao-Tao Zeng, Gui Yang, Xiao-Rui Geng, Yuan-Yi Zhang, Fei Ma, Jiang-Qi Liu, Zhi-Qiang Liu, Mei-Zhen Zhao, Li-Hua Mo, Xiang-Qian Luo, Xiao-Wen Zhang, Da-Bo Liu, Ping-Chang Yang
Immunology Letters.2019; 210: 47.     CrossRef
Trichinella spiralis: impact on the expression of Toll-like receptor 4 (TLR4) gene during the intestinal phase of experimental trichinellosis
Agnieszka Wojtkowiak-Giera, Elżbieta Wandurska-Nowak, Monika Derda, Wiesława Jankowska, Paweł P. Jagodziński, Edward Hadaś
Journal of Veterinary Research.2018; 62(4): 493.     CrossRef