Characteristics of Imported Malaria and Species of Plasmodium Involved in Shandong Province, China (2012-2014)
Chao Xu, Qing-Kuan Wei, Jin Li, Ting Xiao, Kun Yin, Chang-Lei Zhao, Yong-Bin Wang, Xiang-Li Kong, Gui-Hua Zhao, Hui Sun, Xin Liu, Bing-Cheng Huang
Korean J Parasitol. 2016;54(4):407-414.   Published online 2016 Aug 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.407
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Monitoring and evaluation of intervals from onset of fever to diagnosis before “1-3-7” approach in malaria elimination: a retrospective study in Shanxi Province, China from 2013 to 2018
Ting Wang, Shui-Sen Zhou, Jun Feng, Myo Minn Oo, Jing Chen, Chang-Fu Yan, Yi Zhang, Ping Tie
Malaria Journal.2019;[Epub]     CrossRef
Toward the Elimination of Malaria in China: A Retrospective Analysis of Malaria-Endemic Characteristics and Prevention Effects in Yantai, Shandong Province, 1951 to 2017
Xiao Song, Yang Wang, Xiangli Kong, Haifang Wang, Xiaodan Huang, Hongmei Liu, Lijuan Liu, Xiuxia Guo, Chongxing Zhang, Yuqiang Zhao, Jingxuan Kou, Huaiwei Wang, Peng Cheng, Maoqing Gong
Vector-Borne and Zoonotic Diseases.2019;[Epub]     CrossRef
Surveillance of Antimalarial Resistance Pfcrt, Pfmdr1, and Pfkelch13 Polymorphisms in African Plasmodium falciparum imported to Shandong Province, China
Chao Xu, Qingkuan Wei, Kun Yin, Hui Sun, Jin Li, Ting Xiao, Xiangli Kong, Yongbin Wang, Guihua Zhao, Song Zhu, Jingxuan Kou, Ge Yan, Bingcheng Huang
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Epidemiological analysis of 133 malaria cases in Shanxian county, Shandong Province, China
Qi-Qi Shi, Peng Cheng, Chong-Xing Zhang, Xiu-Xia Guo, Li-Juan Liu, Hai-Fang Wang, Jing-Xuan Kou, Xiao-Dan Huang, Huai-Wei Wang, Mao-Qing Gong
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine.2017; 10(8): 802.     CrossRef