PCR Identification and Phylogenetic Analysis of Trichomonas gallinae from Domestic Pigeons in Guangzhou, China
Shen-Ben Qiu, Meng-Na Lv, Xi He, Ya-Biao Weng, Shang-Shu Zou, Xin-Qiu Wang, Rui-Qing Lin
Korean J Parasitol. 2017;55(3):333-336.   Published online 2017 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.333
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prevalence and molecular characterization of Trichomonas gallinae from domestic pigeons in Beijing, China
Sheng-Yong Feng, Han Chang, Fu-Huang Li, Cheng-Min Wang, Jing Luo, Hong-Xuan He
Infection, Genetics and Evolution.2018; 65: 369.     CrossRef