Prevalence and Intensity of Clonorchis sinensis Metacercariae in Freshwater Fish from Wicheon Stream in Gunwi-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea
Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju, Dong-Chul Son
Korean J Parasitol. 2018;56(1):41-48.   Published online 2018 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.1.41
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Investigation and research of Clonorchis sinensis metacercariae and Metorchis orientalis metacercariae infection in freshwater fishes in China from 2015 to 2017
Shuran Yang, Xiaoyan Pei, Shuoyan Yin, Xiaojie Yu, Lingling Mei, Wei Zhao, Hui Liang, Qizhi Wang, Dajin Yang
Food Control.2019; 104: 115.     CrossRef
Infection Status with Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Tamjin-gang (River) in Jeollanam-do, Republic of Korea
Ki-Bok Yoon, Hyun-Cheol Lim, Doo Young Jeon, Sook Park, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju, Sung-Shik Shin, Byoung-Kuk Na, Woon-Mok Sohn
The Korean Journal of Parasitology.2018; 56(2): 183.     CrossRef
Infections with Digenean Trematode Metacercariae in Two Invasive Alien Fish, Micropterus salmoides and Lepomis macrochirus, in Two Rivers in Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
Seongjun Choe, Hansol Park, Dongmin Lee, Yeseul Kang, Hyeong-Kyu Jeon, Keeseon S. Eom
The Korean Journal of Parasitology.2018; 56(5): 509.     CrossRef