An Outbreak of Histomoniasis in Backyard Sanhuang Chickens
Dandan Liu, Lingming Kong, Jianping Tao, Jinjun Xu
Korean J Parasitol. 2018;56(6):597-602.   Published online 2018 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.6.597
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Erratum: An Outbreak of Histomoniasis in Backyard Sanhuang Chickens
The Korean Journal of Parasitology.2019; 57(1): 75.     CrossRef