Morphologic and Genetic Identification of Diphyllobothrium nihonkaiense in Korea
Hyeong-Kyu Jeon, Kyu-Heon Kim, Sun Huh, Jong-Yil Chai, Duk-Young Min, Han-Jong Rim, Keeseon S. Eom
Korean J Parasitol. 2009;47(4):369-375.   Published online 2009 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2009.47.4.369
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Four Human Cases of Diphyllobothrium nihonkaiense (Eucestoda: Diphyllobothriidae) in China with a Brief Review of Chinese Cases
Yu-Chun Cai, Shao-Hong Chen, Hiroshi Yamasaki, Jia-Xu Chen, Yan Lu, Yong-Nian Zhang, Hao Li, Lin Ai, Hai-Ning Chen
The Korean Journal of Parasitology.2017; 55(3): 319.     CrossRef
Diphyllobothrium nihonkaiense: wide egg size variation in 32 molecularly confirmed adult specimens from Korea
Seoyun Choi, Jaeeun Cho, Bong-Kwang Jung, Deok-Gyu Kim, Sarah Jiyoun Jeon, Hyeong-Kyu Jeon, Keeseon S. Eom, Jong-Yil Chai
Parasitology Research.2015; 114(6): 2129.     CrossRef
Molecular Identification of <i>Diphyllobothrium nihonkaiense</i> from 3 Human Cases in Heilongjiang Province with a Brief Literature Review in China
Weizhe Zhang, Fei Che, Song Tian, Jing Shu, Xiaoli Zhang
The Korean Journal of Parasitology.2015; 53(6): 683.     CrossRef
Three Cases of Diphyllobothrium nihonkaiense Infection in Korea
Hong-Ja Kim, Keeseon S. Eom, Min Seo
The Korean Journal of Parasitology.2014; 52(6): 673.     CrossRef
Two Human Cases of Diphyllobothrium nihonkaiense Infection in Korea
Su-Min Song, Hye-Won Yang, Min Kyu Jung, Jun Heo, Chang Min Cho, Youn-Kyoung Goo, Yeonchul Hong, Dong-Il Chung
The Korean Journal of Parasitology.2014; 52(2): 197.     CrossRef
Extracorporeal Worm Extraction of Diphyllobothrium nihonkaiense with Amidotrizoic Acid in a Child
Hye Kyung Shin, Joo-Hyung Roh, Jae-Won Oh, Jae-Sook Ryu, Youn-Kyoung Goo, Dong-Il Chung, Yong Joo Kim
The Korean Journal of Parasitology.2014; 52(6): 677.     CrossRef
Molecular Detection ofDiphyllobothrium nihonkaiensein Humans, China
Shanhong Chen, Lin Ai, Yongnian Zhang, Jiaxu Chen, Weizhe Zhang, Yihong Li, Maki Muto, Yasuyuki Morishima, Hiromu Sugiyama, Xuenian Xu, Xiaonong Zhou, Hiroshi Yamasaki
Emerging Infectious Diseases.2014; 20(2): 315.     CrossRef
Clinical Update on Parasitic Diseases
Min Seo
Korean Journal of Medicine.2013; 85(5): 469.     CrossRef
A Case of Diphyllobothrium nihonkaiense Infection as Confirmed by Mitochondrial COX1 Gene Sequence Analysis
Sang Hyun Park, Keeseon S. Eom, Min Sun Park, Oh Kyoung Kwon, Hyo Sun Kim, Jai Hoon Yoon
The Korean Journal of Parasitology.2013; 51(4): 471.     CrossRef
A Human Case Report of Diphyllobothrium latum at Shanghai, China
H. Li, S.H. Chen, Y.N. Zhang, L. Ai, J.X. Chen
Journal of Animal and Veterinary Advances.2012; 11(17): 3073.     CrossRef
Four Human Cases of Diphyllobothrium latum Infection
Hee-Jung Choi, Junghye Lee, Hyun-Jong Yang
The Korean Journal of Parasitology.2012; 50(2): 143.     CrossRef
Selection of Marker Genes Using Whole-Genome DNA Polymorphism Analysis
Harry M. Bohle, Toni Gabaldón
Evolutionary Bioinformatics.2012; 8: EBO.S8989.     CrossRef
Fish-borne Parasitic Diseases
Jong-Yil Chai
Hanyang Medical Reviews.2010; 30(3): 223.     CrossRef