PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2016.54.6.8032016546803-807Sequence Analysis of Mitochondrial Genome of Toxascaris leonina from a South China TigerKangxin Li, Fang Yang, A. Y. Abdullahi, Meiran Song, Xianli Shi, Minwei Wang, Yeqi Fu, Weida Pan, Fang Shan, Wu Chen, Guoqing Lihttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-54-6-803.pdf
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.16755452019423517-3519Characterization of the complete mitochondrial genome sequence of the dog roundworm Toxascaris leonina (Nematoda, Ascarididae) from ChinaYue Xie, Hongyu Li, Chengdong Wang, Yingxin Li, Yunjian Liu, Xiaduo Meng, Lu Wang, Xuan Zhou, Youle Zheng, Zhicai Zuo, Xiaobin Gu, Guangyou Yanghttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1675545
Encyclopedia of Parasitology10.1007/978-3-662-43978-4_319920162751-2751Toxascaris leoninaHeinz Mehlhornhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-662-43978-4_3199
Encyclopedia of Parasitology10.1007/978-3-642-27769-6_3199-220151-2Toxascaris LeoninaHeinz Mehlhornhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-27769-6_3199-2
International Journal for Parasitology10.1016/0020-7519(94)00187-s1995256731-739Cross-reactions of sera from Toxascaris leonina and Ascaris suum infected mice with Toxocara canis, Toxascaris leonina and Ascaris suum antigensC. Cuéllar, S. Fenoy, J.L. Guillénhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:002075199400187S?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:002075199400187S?httpAccept=text/plain
Zeitschrift f�r Parasitenkunde10.1007/bf002596001965256Comparative studies on the migration of the larvae of Toxascaris leonina and Toxascaris transfugaKonstantin Matoff, Stamat Komandarevhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00259600.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/BF00259600/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00259600
Parasitology10.1017/s00311820190007872019146101284-1288Ancient parasitic DNA reveals Toxascaris leonina presence in Final Pleistocene of South AmericaRomina S. Petrigh, Jorge G. Martínez, Mariana Mondini, Martín H. Fugassahttps://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0031182019000787
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.16666802019423077-3078Complete chloroplast genome sequence of Taxillus chinensis (Loranthaceae): a hemiparasitic shrub in South ChinaBingbing Liu, Ying Zhang, Yancai Shihttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1666680
International Journal for Parasitology10.1016/s0020-7519(05)80007-41992223301-307Cross-reactions of sera from Toxocara canis-infected mice with Toxascaris leonina and Ascaris suum antigensC. Cuéllar, S. Fenoy, J.L. Guillénhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0020751905800074?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0020751905800074?httpAccept=text/plain
Infection, Genetics and Evolution10.1016/j.meegid.2013.11.022201421329-333The complete mitochondrial genome of Toxascaris leonina: Comparison with other closely related species and phylogenetic implicationsGuo-Hua Liu, Dong-Hui Zhou, Lei Zhao, Rong-Chuan Xiong, Jian-Ying Liang, Xing-Quan Zhuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1567134813004383?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1567134813004383?httpAccept=text/plain