| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
The Korean Journal of Parasitology Search > Browse Articles > SearchEchinococcus granulosus Protoscolex DM9 Protein Shows High Potential for Serodiagnosis of Alveolar Echinococcosis
Jeong-Geun Kim, Xiumin Han, Yoon Kong
Korean J Parasitol. 2022;60(1):25-34.   Published online February 23, 2022
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2022.60.1.25
                              Supplementary      
Genotypes of Echinococcus Species from Cattle in Tanzania
Mohammed Mebarek Bia, Seongjun Choe, Barakaeli Abdieli Ndosi, Hansol Park, Yeseul Kang, Chatanun Eamudomkarn, Tilak Chandra Nath, Sunmin Kim, Hyeong-Kyu Jeon, Dongmin Lee, Keeseon S. Eom
Korean J Parasitol. 2021;59(5):457-464.   Published online October 22, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.5.457
                              Supplementary      
Transcriptomic Features of Echinococcus granulosus Protoscolex during the Encystation Process
Junjie Fan, Hongye Wu, Kai Li, Xunuo Liu, Qingqing Tan, Wenqiao Cao, Bo Liang, Bin Ye
Korean J Parasitol. 2020;58(3):287-299.   Published online June 26, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.3.287       Cited By 8
                              Supplementary      
Phylogenetic Characteristics of Echinococcus granulosus Sensu Lato in Uzbekistan
Hye-Jin Kim, Tai-Soon Yong, Myeong Heon Shin, Kyu-Jae Lee, Gab-Man Park, Uktamjon Suvonkulov, Dmitriy Kovalenko, Hak Sun Yu
Korean J Parasitol. 2020;58(2):205-210.   Published online April 30, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.2.205       Cited By 12
                              Supplementary      
Prevalence and Molecular Characterization of Echinococcus granulosus Sensu Stricto in Northern Xinjiang, China
Baoping Guo, Zhuangzhi Zhang, Xueting Zheng, Yongzhong Guo, Gang Guo, Li Zhao, Ren Cai, Bingjie Wang, Mei Yang, Xi Shou, Wenbao Zhang, Bin Jia
Korean J Parasitol. 2019;57(2):153-159.   Published online April 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.2.153       Cited By 12
                              
Genetic Diversity of Echinococcus granulosus Genotype G1 in Xinjiang, Northwest of China
Bin Yan, Xiafei Liu, Junyuan Wu, Shanshan Zhao, Wumei Yuan, Baoju Wang, Hazi Wureli, Changchun Tu, Chuangfu Chen, Yuanzhi wang
Korean J Parasitol. 2018;56(4):391-396.   Published online August 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.4.391       Cited By 10
                              
Practical Algorisms for PCR-RFLP-Based Genotyping of Echinococcus granulosus Sensu Lato
Hye-Jin Kim, Tae-Soon Yong, Myeong Heon Shin, Kyu-Jae Lee, Gab-Man Park, Uktamjon Suvonkulov, Dmitriy Kovalenko, Hak Sun Yu
Korean J Parasitol. 2017;55(6):679-684.   Published online December 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.6.679       Cited By 3
                              Supplementary      
Analysis of Lethality in Echinococcal Disease
Anna S. Khachatryan
Korean J Parasitol. 2017;55(5):549-553.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.549       Cited By 10
                              
Unusual Location of Hydatid Cysts: Report of Two Cases in the Heart and Hip Joint of Romanian Patients
Simona Gurzu, Marius Alexandru Beleaua, Emeric Egyed-Zsigmond, Ioan Jung
Korean J Parasitol. 2017;55(4):429-431.   Published online August 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.4.429       Cited By 5
                              
Factors Associated with Echinococcosis-Induced Perioperative Anaphylactic Shock
Jianrong Ye, Qin Zhang, Yan Xuan, Siyu Chen, Long Ma, Yongqiang Zhang, Hong Zheng
Korean J Parasitol. 2016;54(6):769-775.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.769       Cited By 8
                              Supplementary      
Molecular Cloning and Characterization of a P38-Like Mitogen-Activated Protein Kinase from Echinococcus granulosus
Guodong L?, Jing Li, Chuanshan Zhang, Liang Li, Xiaojuan Bi, Chaowang Li, Jinliang Fan, Xiaomei Lu, Dominique A. Vuitton, Hao Wen, Renyong Lin
Korean J Parasitol. 2016;54(6):759-769.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.759       Cited By 4
                              Supplementary      
Differential Expression of Hox and Notch Genes in Larval and Adult Stages of Echinococcus granulosus
Ebrahim Saedi Dezaki, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Elham Taheri, Pooya Ghaseminejad Almani, Farideh Tohidi, Bruno Gottstein, Majid Fasihi Harandi
Korean J Parasitol. 2016;54(5):653-658.   Published online October 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.5.653       Cited By 10
                              
Increased Expression of TGF-β1 in Correlation with Liver Fibrosis during Echinococcus granulosus Infection in Mice
Yumei Liu, Gulizhaer Abudounnasier, Taochun Zhang, Xuelei Liu, Qian Wang, Yi Yan, Jianbing Ding, Hao Wen, Delixiati Yimiti, Xiumin Ma
Korean J Parasitol. 2016;54(4):519-525.   Published online August 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.519       Cited By 14
                              
Construction of In Vivo Fluorescent Imaging of Echinococcus granulosus in a Mouse Model
Sibo Wang, Tao Yang, Xuyong Zhang, Jie Xia, Jun Guo, Xiaoyi Wang, Jixue Hou, Hongwei Zhang, Xueling Chen, Xiangwei Wu
Korean J Parasitol. 2016;54(3):291-299.   Published online June 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.3.291       Cited By 7
                              
Environmental Contamination by Echinococcus granulosus sensu lato Eggs in Relation to Slaughterhouses in Urban and Rural Areas in Tunisia
Raja Cha?bane-Banaoues, Myriam Oudni-M’rad, Selim M’rad, Habib Mezhoud, Hamouda Babba
Korean J Parasitol. 2016;54(1):113-118.   Published online February 26, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.113       Cited By 15
                              
In Vitro Scolicidal Effects of Salvadora persica Root Extract against Protoscolices of Echinococcus granulosus
Abdel-Azeem S. Abdel-Baki, Esam Almalki, Lamjed Mansour, Saleh Al-Quarishy
Korean J Parasitol. 2016;54(1):61-66.   Published online February 26, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.61       Cited By 28
                              
Prevalence of Serum IgG Antibodies to Cystic Echinococcus Antigen among Patients in an Uzbekistan Emergency Hospital
Se Jin Park, Sung Sik Han, Khikmat Anvarov, Abdukhakim Khajibaev, Min-Ho Choi, Sung-Tae Hong
Korean J Parasitol. 2015;53(6):699-703.   Published online December 31, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.6.699       Cited By 2
                              
Prevalence of Cystic Echinococcosis in Slaughtered Sheep as an Indicator to Assess Control Progress in Emin County, Xinjiang, China
Shijie Yang, Weiping Wu, Tian Tian, Jiangshan Zhao, Kang Chen, Qinyan Wang, Zheng Feng
Korean J Parasitol. 2015;53(3):355-359.   Published online June 30, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.3.355       Cited By 14
                              
Scolicidal Effects of Black Cumin Seed (Nigella sativa) Essential Oil on Hydatid Cysts
Hossein Mahmoudvand, Ebrahim Saedi Dezaki, Farnaz Kheirandish, Behrouz Ezatpour, Sareh Jahanbakhsh, Majid Fasihi Harandi
Korean J Parasitol. 2014;52(6):653-659.   Published online December 23, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.6.653       Cited By 33
                              
Genetic Diversity of Echinococcus granulosus in Center of Iran
Nader Pestechian, Ahmad Hosseini Safa, Mohammadhasan Tajedini, Mohammad Rostami-Nejad, Mohammad Mousavi, Hosseinali Yousofi, Shaghayegh Haghjooy Javanmard
Korean J Parasitol. 2014;52(4):413-418.   Published online August 29, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.4.413       Cited By 17
                              
Sequence Analysis of cytb Gene in Echinococcus granulosus from Western China
Xiuqin Zhong, Ning Wang, Dandan Hu, Jiahai Wang, Tianyu Liu, Xiaobin Gu, Shuxian Wang, Xuerong Peng, Guangyou Yang
Korean J Parasitol. 2014;52(2):205-209.   Published online April 18, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.2.205       Cited By 15
                              
Higher Seroprevalence of Hepatitis B Virus Antigen in Patients with Cystic Hydatid Disease than in Patients Referred to Internal Medicine Clinics in Turkey
Bilge G?ltepe, Ahmet Cumhur D?lger, ?lhami G?ltepe, Sevdegul Karadas, Senar Ebin?, Ramazan Esen
Korean J Parasitol. 2014;52(1):47-49.   Published online February 19, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.1.47       Cited By 1
                              
Skeletal Manifestations of Hydatid Disease in Serbia: Demographic Distribution, Site Involvement, Radiological Findings, and Complications
Djurdja Bracanovic, Marija Djuric, Jelena Sopta, Danijela Djonic, Nenad Lujic
Korean J Parasitol. 2013;51(4):453-459.   Published online August 30, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.4.453       Cited By 5
                              
Infection Status of Hydatid Cysts in Humans and Sheep in Uzbekistan
Sung-Tae Hong, Yan Jin, Khikmat Anvarov, Abdukhakim Khadjibaev, Samin Hong, Yusufjon Ahmedov, Utkir Otaboev
Korean J Parasitol. 2013;51(3):383-385.   Published online June 30, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.3.383       Cited By 6
                              
Serodiagnosis of Echinococcosis by ELISA Using Cystic Fluid from Uzbekistan Sheep
Yan Jin, Khikmat Anvarov, Abdukhakim Khajibaev, Samin Hong, Sung-Tae Hong
Korean J Parasitol. 2013;51(3):313-317.   Published online June 30, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.3.313       Cited By 8
                              
In Vitro Effects of SB202190 on Echinococcus granulosus
Hailong Lv, Siyuan Li, Jing Zhang, Weihua Liang, Xiaoling Mu, Yufeng Jiang
Korean J Parasitol. 2013;51(2):255-258.   Published online April 25, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.2.255       Cited By 12
                              
An Imported Case of Cystic Echinococcosis in the Liver
Keun Soo Ahn, Sung-Tae Hong, Yu Na Kang, Jung Hyeok Kwon, Mi Jeong Kim, Tae Jun Park, Yong Hoon Kim, Tae Jin Lim, Koo Jeong Kang
Korean J Parasitol. 2012;50(4):357-360.   Published online November 26, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.4.357       Cited By 9
                              
Two Cases of Primary Splenic Hydatid Cyst in Greece
Antonios Vezakis, Dionysios Dellaportas, George Polymeneas, Marios Konstantinos Tasoulis, Constantinos Chondrogiannis, Aikaterini Melemeni, Andreas Polydorou, George Panagiotis Fragulidis
Korean J Parasitol. 2012;50(2):147-150.   Published online May 24, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.2.147       Cited By 7
                              
Scolicidal Effects of Olea europaea and Satureja khuzestanica Extracts on Protoscolices of Hydatid Cysts
Mohammad Zibaei, Amanallah Sarlak, Bahram Delfan, Behrouz Ezatpour, Alireza Azargoon
Korean J Parasitol. 2012;50(1):53-56.   Published online March 6, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.1.53       Cited By 27
                              
Cystic Echinococcosis of the Pelvic Bone with Recurrences: A Case Report
Sunila Jain, Prem Chopra
Korean J Parasitol. 2011;49(3):277-279.   Published online September 30, 2011
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2011.49.3.277       Cited By 7
                              
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
CrossRef_Similarity_Check_174_45
CrossRef_Cited_by_174_45
Crossmark_174_45
Funder_Registry_174_45
metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
Department of Molecular Parasitology, Samsung Medical Center, School of Medicine, Sungkyunkwan University,
2066 Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon 16419, Gyeonggi-do, Korea.
Tel: +82-31-299-6251   FAX: +82-1-299-6269   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2023 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine.     Developed in M2PI