Therapeutic field trial with praziquantel (Biltricide®) in a rural population infected with Clonorchis sinensis
Rim, Han Jong , Lee, Young Man , Lee, Joon Sang , Joo, Kyoung Hwan
Korean J Parasitol. 1982;20(1):1-8.     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.1982.20.1.1
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy of drugs against clonorchiasis and opisthorchiasis: a systematic review and network meta-analysis
Men-Bao Qian, Chandni Patel, Marta S Palmeirim, Xiaoming Wang, Christian Schindler, Jürg Utzinger, Xiao-Nong Zhou, Jennifer Keiser
The Lancet Microbe.2022;[Epub]     CrossRef
Efficacy and Safety of Praziquantel, Tribendimidine and Mebendazole in Patients with Co-infection of Clonorchis sinensis and Other Helminths
Li-Li Xu, Bin Jiang, Ji-Hui Duan, Shi-Feng Zhuang, Yong-Chun Liu, Shi-Qiao Zhu, Li-Ping Zhang, Hao-Bing Zhang, Shu-Hua Xiao, Xiao-Nong Zhou, Charles H. King
PLoS Neglected Tropical Diseases.2014; 8(8): e3046.     CrossRef
Efficacy and Safety of Tribendimidine Against Clonorchis sinensis
Men-Bao Qian, Peiling Yap, Yi-Chao Yang, Hai Liang, Zhi-Hua Jiang, Wei Li, Yu-Guang Tan, Hui Zhou, Jürg Utzinger, Xiao-Nong Zhou, Jennifer Keiser
Clinical Infectious Diseases.2013; 56(7): e76.     CrossRef
Comparative effect of mebendazole, albendazole, tribendimidine, and praziquantel in treatment of rats infected with Clonorchis sinensis
Shu-hua Xiao, Jian Xue, Li-li Xu, Yong-nian Zhang, Hui-qin Qiang
Parasitology Research.2011; 108(3): 723.     CrossRef
Artemether, artesunate, praziquantel and tribendimidine administered singly at different dosages against Clonorchis sinensis: A comparative in vivo study
Shu-Hua Xiao, Xue Jian, Marcel Tanner, Zhang Yong-Nian, Jennifer Keiser, Jürg Utzinger, Qiang Hui-Qiang
Acta Tropica.2008; 106(1): 54.     CrossRef
Praziquantel(Distocide) in treatment of Clonorchis sinensis infection
Byong Seol Seo, Soon Hyung Lee, Jong Yil Chai, Sung Tae Hong
The Korean Journal of Parasitology.1983; 21(2): 241.     CrossRef
Epidemiological studies on Clonorchis sinensis infection along the Nam-river in Gyeongnam province, Korea
Kyoung Hoon Bae, Yung Kyum Ahn, Chin Thack Soh, Hiroshi Tsutsumi
The Korean Journal of Parasitology.1983; 21(2): 167.     CrossRef