Autoradiographic studies on the uptake of 14C-succinic acid by Clonorchis sinensis
Han, Seung Soo
Korean J Parasitol. 1971;9(1):17-24.     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.1971.9.1.17
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sequence analysis and characterization of pyruvate kinase from Clonorchis sinensis, a 53.1-kDa homopentamer, implicated immune protective efficacy against clonorchiasis
Tingjin Chen, Hongye Jiang, Hengchang Sun, Zhizhi Xie, Pengli Ren, Lu Zhao, Huimin Dong, Mengchen Shi, Zhiyue Lv, Zhongdao Wu, Xuerong Li, Xinbing Yu, Yan Huang, Jin Xu
Parasites & Vectors.2017;[Epub]     CrossRef