Two Cases of Human Thelaziasis and Brief Review of Korean cases
Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Ji Myong Yoo
Korean J Parasitol. 2011;49(3):265-271.   Published online 2011 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2011.49.3.265
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Case of Human Thelaziasis and Review of Chinese Cases
Shi Nan Liu, Fang Fang Xu, Wen Qing Chen, Peng Jiang, Jing Cui, Zhong Quan Wang, Xi Zhang
Acta Parasitologica.2020; 65(3): 783.     CrossRef
A human corneal ulcer caused by Thelazia callipaeda in Southwest China: case report
Xiaoxing Wei, Bo Liu, Yijian Li, Ke Wang, Lixia Gao, Yuli Yang
Parasitology Research.2020; 119(10): 3531.     CrossRef
Periocular thelaziasis presenting as an orbital mass – a case report
Kirthi Koka, Andrea Tongbram, Bipasha Mukherjee, Raman Muthusamy, Azhahia Nambi, Jyotirmay Biswas
Orbit.2019; 38(6): 503.     CrossRef
A Pediatric Case of Thelaziasis in Korea
Chung Hyuk Yim, Jeong Hee Ko, Jung Hyun Lee, Yu Mi Choi, Won Wook Lee, Sang Ki Ahn, Myoung Hee Ahn, Kyong Eun Choi
The Korean Journal of Parasitology.2016; 54(3): 319.     CrossRef
Ocular thelaziasis in a 7-month-old infant
AK Handique, A Tamuli, AM Khan
Indian Journal of Medical Microbiology.2014; 32(1): 84.     CrossRef
Mitochondrial Genome of the Eyeworm, Thelazia callipaeda (Nematoda: Spirurida), as the First Representative from the Family Thelaziidae
Guo-Hua Liu, Robin B. Gasser, Domenico Otranto, Min-Jun Xu, Ji-Long Shen, Namitha Mohandas, Dong-Hui Zhou, Xing-Quan Zhu, Peter U. Fischer
PLoS Neglected Tropical Diseases.2013; 7(1): e2029.     CrossRef
The First Human Case of Thelazia callipaeda Infection in Vietnam
Nguyen Van De, Thanh Hoa Le, Jong-Yil Chai
The Korean Journal of Parasitology.2012; 50(3): 221.     CrossRef