Prevalence of Dirofilaria immitis in Dogs in Shenyang, Northeastern China
Chengwu Liu, Na Yang, Jianbin He, Min Yang, Ming Sun
Korean J Parasitol. 2013;51(3):375-377.   Published online 2013 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.3.375
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prevalence and molecular characterization of Dirofilaria immitis in road killed canids of northern Iran
Meysam Sharifdini, Mahan Karimi, Keyhan Ashrafi, Mostafa Soleimani, Hamed Mirjalali
BMC Veterinary Research.2022;[Epub]     CrossRef
Heartworm disease – Overview, intervention, and industry perspective
Sandra Noack, John Harrington, Douglas S. Carithers, Ronald Kaminsky, Paul M. Selzer
International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance.2021; 16: 65.     CrossRef
The prevalence of Dirofilaria immitis and D. repens in the Old World
Claudio Genchi, Laura Helen Kramer
Veterinary Parasitology.2020; 280: 108995.     CrossRef
The global status of Dirofilaria immitis in dogs: a systematic review and meta-analysis based on published articles
Davood Anvari, Elahe Narouei, Ahmad Daryani, Shahabeddin Sarvi, Mahmood Moosazadeh, Hajar Ziaei Hezarjaribi, Mohammad Reza Narouei, Shirzad Gholami
Research in Veterinary Science.2020; 131: 104.     CrossRef
Filarial worms: a systematic review and meta-analysis of diversity in animals from Iran with emphasis on human cases
Ezatollah Ghasemi, Sadegh Shamsinia, Ali Taghipour, Davood Anvari, Saeed Bahadory, Seyyed Ali Shariatzadeh, Bahareh Kordi, Hamidreza Majidiani, Hassan Borji, MohammadReza Chaechi Nosrati, Ali Yousefi, Morteza Shams
Parasitology.2020; 147(9): 909.     CrossRef
Detection of Dirofilaria immitis antigen and antibodies against Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi and Ehrlichia canis in dogs from ten provinces of China
Jiawei Wang, Patrick Kelly, Jilei Zhang, Zhengsheng Shi, Chunlian Song, Xiaofeng Zheng, Yi Zhang, Yongqing Hao, Haiju Dong, Heba S. El-Mahallawy, Wenbin Xiong, Heng Wang, Jianji Li, Xinjun Zhang, Chengming Wang
Acta Parasitologica.2018; 63(2): 412.     CrossRef
Seroprevalence of Dirofilaria immitis in Cats from Liaoning Province, Northeastern China
Honglie Hou, Lili Cao, Wenzhi Ren, Dansheng Wang, He Ding, Juan You, Xinhua Yao, Hang Dong, Yanbing Guo, Shuxian Yuan, Xichen Zhang, Pengtao Gong
The Korean Journal of Parasitology.2017; 55(6): 673.     CrossRef
Prevalence ofDirofilaria immitisinfection in dogs in Henan province, central China
Shuai Wang, Nian Zhang, Zhenchao Zhang, Dong Wang, Zhijun Yao, Haizhu Zhang, Jingbo Ma, Bin Zheng, Hongbin Ren, Shiguo Liu
Parasite.2016; 23: 43.     CrossRef
Molecular detection of vector-borne agents in dogs from ten provinces of China
Da Xu, Jilei Zhang, Zhengsheng Shi, Chunlian Song, Xiaofeng Zheng, Yi Zhang, Yongqing Hao, Haiju Dong, Lanjing Wei, Heba S. El-Mahallawy, Patrick Kelly, Wenbin Xiong, Heng Wang, Jianji Li, Xinjun Zhang, Jianhong Gu, Chengming Wang
Parasites & Vectors.2015;[Epub]     CrossRef