Eosinophilic Pleuritis due to Sparganum: A Case Report
Youngmin Oh, Jeong-Tae Kim, Mi-Kyeong Kim, You-Jin Chang, Keeseon Eom, Jung-Gi Park, Ki-Man Lee, Kang-Hyeon Choe, Jin-Young An
Korean J Parasitol. 2014;52(5):541-543.   Published online 2014 Oct 22     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.5.541
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Epidemiology, Diagnosis, and Prevention of Sparganosis in Asia
Wei Liu, Tengfang Gong, Shuyu Chen, Quan Liu, Haoying Zhou, Junlin He, Yong Wu, Fen Li, Yisong Liu
Animals.2022; 12(12): 1578.     CrossRef
Incidence, aetiology and clinical features of eosinophilic pleural effusion: a retrospective study
Minfang Li, Yunxiang Zeng, Yaqing Li, Dan Jia, Sheng Chen, Jinlin Wang
BMC Pulmonary Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Recurrent eosinophilic pleuritis caused by sparganum infection
Liangjie Fang, Yuehong Wang, Qiqi Gao, Bing Yan, Jianying Zhou
Medicine.2020; 99(22): e20226.     CrossRef
Retrospective study of pleural parasitic infestations: a practical diagnostic approach
Jinlin Wang, Weizhan Luo, Panxiao Shen, Jianxing He, Yunxiang Zeng
BMC Infectious Diseases.2019;[Epub]     CrossRef
Eosinophilia in Pleural Effusions: a Speculative Negative Predictor for Malignancy
Fang-Yeh Chu, Ching-Biau Liou, Jen-Tang Sun, Chia-Hao Bei, Tse-Hsuan Liou, N-Chi Tan, Yun-Chieh Yu, Chih-Chun Chang, Tzung-Hai Yen, Ming-Jang Su
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.2016; 17(3): 1411.     CrossRef
Clinical Features of Pulmonary Sparganosis
Ning Li, Yi Xiang, Yun Feng, Min Li, Bei Li Gao, Qing Yun Li
The American Journal of the Medical Sciences.2015; 350(6): 436.     CrossRef