Morphological Characteristics of Normal and Gynandromorphic Hyalomma asiaticum Schulze and Schlottke, 1930
Ze Chen, You-quan Li, Qiao-Yun Ren, Jin Luo, Yonghong Hu, Kai Li, Guang-Yuan Liu, Jian-xun Luo, Jingze Liu, Hong Yin
Korean J Parasitol. 2015;53(3):361-364.   Published online 2015 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.3.361
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sequencing of complete mitochondrial genomes confirms synonymization of Hyalomma asiaticum asiaticum and kozlovi, and advances phylogenetic hypotheses for the Ixodidae
Zhi-Qiang Liu, Yan-Feng Liu, Nuer Kuermanali, Deng-Feng Wang, Shi-Jun Chen, Hui-Ling Guo, Li Zhao, Jun-Wei Wang, Tao Han, Yuan-Zhi Wang, Jie Wang, Chen-Feng Shen, Zhuang-Zhi Zhang, Chuang-Fu Chen, Ulrike Gertrud Munderloh
PLOS ONE.2018; 13(5): e0197524.     CrossRef
Abnormal Development of Haemaphysalis qinghaiensis (Acari: Ixodidae)
Qiaoyun Ren, Ze Chen, Jin Luo, Guangyuan Liu, Guiquan Guan, Hong Yin, Jianxun Luo
Journal of Insect Science.2016;[Epub]     CrossRef