Immune Correlates of Resistance to Trichinella spiralis Reinfection in Mice
Ki-Back Chu, Sang-Soo Kim, Su-Hwa Lee, Dong-Hun Lee, Ah-Ra Kim, Fu-Shi Quan
Korean J Parasitol. 2016;54(5):637-643.   Published online 2016 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.5.637
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Trichinella infectivity and antibody response in experimentally infected pigs
Nan Wang, Xue Bai, Jing Ding, Jiaojiao Lin, Hongfei Zhu, Xuenong Luo, Zhiqiang Fu, Chuangang Zhu, Hong Jia, Mingyuan Liu, Xiaolei Liu
Veterinary Parasitology.2021; 297: 109111.     CrossRef
Immunoprotective effects of invasive Lactobacillus plantarum delivered nucleic acid vaccine coexpressing Trichinella spiralis CPF1 and murine interleukin-4
Ying Xue, Bo Zhang, Hai-Bin Huang, Jun-Yi Li, Tian-Xu Pan, Yue Tang, Chun-Wei Shi, Hong-Liang Chen, Nan Wang, Gui-Lian Yang, Chun-Feng Wang
Veterinary Parasitology.2021; 298: 109556.     CrossRef
Immune responses induced by co-infection with Capillaria hepatica in Clonorchis sinensis-infected rats
E.-K. Moon, S.-H. Lee, T.W. Goo, F.-S. Quan
Journal of Helminthology.2018; 92(4): 395.     CrossRef
Correlates of Immune Response in Trichinella spiralis Infection
Eun-Kyung Moon, Su-Hwa Lee, Yunsoo Soh, Yuan-Ri Guo, Ying Piao, Fu-Shi Quan
Immunological Investigations.2018; 47(6): 605.     CrossRef