Plasma D-dimer Can Effectively Predict the Prospective Occurrence of Ascites in Advanced Schistosomiasis Japonica Patients
Xiaoying Wu, Jianwei Ren, Zulu Gao, Yun Xu, Huiqun Xie, Tingfang Li, Yanhua Cheng, Fei Hu, Hongyun Liu, Zhihong Gong, Jinyi Liang, Jia Shen, Zhen Liu, Feng Wu, Xi Sun, Zhongzheng Niu, An Ning
Korean J Parasitol. 2017;55(2):167-174.   Published online 2017 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.2.167
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Machine learning algorithms to predict the 1 year unfavourable prognosis for advanced schistosomiasis
Honglin Jiang, Weicheng Deng, Jie Zhou, Guanghui Ren, Xinting Cai, Shengming Li, Benjiao Hu, Chunlin Li, Ying Shi, Na Zhang, Yingyan Zheng, Yue Chen, Qingwu Jiang, Yibiao Zhou
International Journal for Parasitology.2021; 51(11): 959.     CrossRef
Derivation and external validation of a model to predict 2-year mortality risk of patients with advanced schistosomiasis after discharge
Guo Li, Shanshan Huang, Lifei Lian, Xiaoyan Song, Wenzhe Sun, Jinfeng Miao, Bohan Li, Yong Yuan, Shengfan Wu, Xiaoyan Liu, Zhou Zhu
EBioMedicine.2019; 47: 309.     CrossRef