A Case of Ectopic Peritoneal Paragonimiasis Mimicking Diverticulitis or Abdominal Abscess
Min Jae Kim, Sung-Han Kim, Sang-Oh Lee, Sang-Ho Choi, Yang Soo Kim, Jun Hee Woo, Yong Sik Yoon, Kyung Won Kim, Jaeeun Cho, Jong-Yil Chai, Yong Pil Chong
Korean J Parasitol. 2017;55(3):313-317.   Published online 2017 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.313
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A case of paragonimiasis inducing bilateral pneumothorax with lung and liver involvement
Ji Sung Ha, Jang Young Lee, Won Young Sung, Sang Won Seo, Won Suk Lee
Asian Cardiovascular and Thoracic Annals.2022; 30(3): 339.     CrossRef
Ectopic peritoneal paragonimiasis mimicking tuberculous peritonitis: A care report
Jung Woo Choi, Chang Min Lee, Seong Je Kim, Se In Hah, Ji Yoon Kwak, Hyun Chin Cho, Chang Yoon Ha, Woon Tae Jung, Ok Jae Lee
World Journal of Clinical Cases.2022; 10(16): 5359.     CrossRef
One delayed diagnosis of paragonimiasis case and literature review
Luxia Kong, Lijuan Hua, Qian Liu, Chen Bao, Jiannan Hu, Shuyun Xu
Respirology Case Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Laparoscopic excision for ectopic peritoneal paragonimiasis mimicking a gastric duplication cyst: A case report
Chul Kyu Roh, Min Jung Jung
Annals of Medicine and Surgery.2021; 69: 102754.     CrossRef
A case of group infections with Paraginimus species in Henan, Central China
Wei-qi Chen, Yan Deng, Ya-lan Zhang, Lin Ai, Jia-xu Chen, Xi-meng Lin, Xiao-bo Du, Peng Li, Rui-min Zhou, Cheng-yun Yang, Ying Liu, Hong-wei Zhang, Bian-li Xu, Yu-ling Zhao
Acta Tropica.2020; 202: 105111.     CrossRef
Paragonimus westermani infection manifesting as a pulmonary cavity and adrenal gland mass: A case report
Yong Shik Kwon, Hye Won Lee, Hyun Jung Kim
Journal of Infection and Chemotherapy.2019; 25(3): 200.     CrossRef
A Paragonimiasis Mimicking Gastric Submucosal Tumor
Hyeri Seok, Tae Sung Sohn, Kyong Ran Peck
Journal of Korean Medical Science.2019;[Epub]     CrossRef
Simultaneous Paragonimus infection involving the breast and lung: A case report
Moon Young Oh, Ajung Chu, Jeong Hwan Park, Jong Yoon Lee, Eun Youn Roh, Young Jun Chai, Ki-Tae Hwang
World Journal of Clinical Cases.2019; 7(24): 4292.     CrossRef