Recent Incidence of Paragonimus westermani Metacercariae in Freshwater Crayfish, Cambaroides similis, from Two Enzootic Sites in Jeollanam-do, Korea
Jin-Ho Song, Fuhong Dai, Xuelian Bai, Tae-Im Kim, Hyun-Jong Yang, Tong-Soo Kim, Shin-Hyung Cho, Sung-Jong Hong
Korean J Parasitol. 2017;55(3):347-350.   Published online 2017 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.347
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Morphological and Molecular Characterization of Paragonimus skrjabini Complex from Yunnan, China: A Brief Report
Qiu-Hong Shu, Shu-De Li, Ming Tian, Yong Meng, Shu-Mei-Qi He, Min Zhu, Miao-Miao Wang, Wen-Lin Wang
Acta Parasitologica.2022; 67(1): 316.     CrossRef
What Findings on Chest CTs Can Delay Diagnosis of Pleuropulmonary Paragonimiasis?
Kai Ke Li, Gong Yong Jin, Keun Sang Kwon
Tomography.2022; 8(3): 1493.     CrossRef
Paragonimus and its hosts in China: An update
Xiao-Juan Zhou, Qian Yang, Qi-Hong Tan, Li-Yanyang Zhang, Lin-Bo Shi, Jie-Xin Zou
Acta Tropica.2021; 223: 106094.     CrossRef
Morphological and Molecular Characterization of Paragonimus Species Isolated from Freshwater Crabs in Southern Yunnan, China
Qiu-Hong Shu, Yang Yang, Miao-Miao Wang, Shu-De Li, Ming Tian, Wen-Wei Bai, Yong Meng, Shu-Mei-Qi He, Wen-Lin Wang, Maoshui Wang
Journal of Tropical Medicine.2021; 2021: 1.     CrossRef
Paragonimus and paragonimiasis in Asia: An update
Ayako Yoshida, Pham Ngoc Doanh, Haruhiko Maruyama
Acta Tropica.2019; 199: 105074.     CrossRef
Artemisinin and its derivatives in treating helminthic infections beyond schistosomiasis
Nelson Siukei Lam, Xinxin Long, Xin-zhuan Su, Fangli Lu
Pharmacological Research.2018; 133: 77.     CrossRef
A Case of Pulmonary Paragonimiasis with Chronic Abdominal Pain and Erythematous Rash in a 6-year-old Girl
Ju Young Kim, Min Kyu Park, Yong Ju Lee, Sun Huh, Ky Young Cho
Pediatric Infection and Vaccine.2018; 25(1): 54.     CrossRef