DNA Vaccines Encoding Toxoplasma gondii Cathepsin C 1 Induce Protection against Toxoplasmosis in Mice
Yali Han, Aihua Zhou, Gang Lu, Guanghui Zhao, Wenchao Sha, Lin Wang, Jingjing Guo, Jian Zhou, Huaiyu Zhou, Hua Cong, Shenyi He
Korean J Parasitol. 2017;55(5):505-512.   Published online 2017 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.505
Citations to this article as recorded by Crossref logo
iNKT cell agonists as vaccine adjuvants to combat infectious diseases
Ya-Qian Li, Cheng Yan, Rui Luo, Zheng Liu
Carbohydrate Research.2022; 513: 108527.     CrossRef
Mining the Proteome of Toxoplasma Parasites Seeking Vaccine and Diagnostic Candidates
Sajad Rashidi, Javier Sánchez-Montejo, Reza Mansouri, Mohammad Ali-Hassanzadeh, Amir Savardashtaki, Mohammad Saleh Bahreini, Mohammadreza Karimazar, Raúl Manzano-Román, Paul Nguewa
Animals.2022; 12(9): 1098.     CrossRef
A Novel Combined DNA Vaccine Encoding Toxoplasma gondii SAG1 and ROP18 Provokes Protective Immunity Against a Lethal Challenge in Mice
Lamei Wu, Huijian Yang, Jianglin Wang, Xiuwen Yu, Yanhong He, Shenxia Chen
Acta Parasitologica.2021; 66(4): 1387.     CrossRef
Review of DNA Vaccine Approaches Against the Parasite Toxoplasma gondii
Rosalie C. Warner, Ryan C. Chapman, Brianna N. Davis, Paul H. Davis
Journal of Parasitology.2021;[Epub]     CrossRef
Characterization of metalloproteases and serine proteases of Toxoplasma gondii tachyzoites and their effect on epithelial cells
Carlos J. Ramírez-Flores, Rosalba Cruz-Mirón, Rossana Arroyo, Mónica E. Mondragón-Castelán, Tais Nopal-Guerrero, Sirenia González-Pozos, Emmanuel Ríos-Castro, Ricardo Mondragón-Flores
Parasitology Research.2019; 118(1): 289.     CrossRef
Antigenic Epitope Analysis and Efficacy Evaluation of GRA41 DNA Vaccine Against T. gondii Infection
Jian Zhou, Chenxi Li, Yingquan Luo, Lin Wang
Acta Parasitologica.2019; 64(3): 471.     CrossRef
Cysteine proteases in protozoan parasites
Jair L. Siqueira-Neto, Anjan Debnath, Laura-Isobel McCall, Jean A. Bernatchez, Momar Ndao, Sharon L. Reed, Philip J. Rosenthal, Photini Sinnis
PLOS Neglected Tropical Diseases.2018; 12(8): e0006512.     CrossRef
Immune Responses Induced by HSP60 DNA Vaccine against Toxoplasma gondii Infection in Kunming Mice
Zhong-Yuan Li, Jing Lu, Nian-Zhang Zhang, Jia Chen, Xing-Quan Zhu
The Korean Journal of Parasitology.2018; 56(3): 237.     CrossRef
Evaluation of Protective Immune Response Induced by a DNA Vaccine Encoding GRA8 against Acute Toxoplasmosis in a Murine Model
Jia-Qi Chu, Shuai Huang, Wei Ye, Xuan-Yan Fan, Rui Huang, Shi-Cai Ye, Cai-Yuan Yu, Wei-Yun Wu, Yu Zhou, Wei Zhou, Young-Ha Lee, Juan-Hua Quan
The Korean Journal of Parasitology.2018; 56(4): 325.     CrossRef