Dipenyleneiodonium Induces Growth Inhibition of Toxoplasma gondii through ROS Induction in ARPE-19 Cells
Pu Reum Sun, Fei Fei Gao, Hei Gwon Choi, Wei Zhou, Jae-Min Yuk, Jaeyul Kwon, Young-Ha Lee, Guang-Ho Cha
Korean J Parasitol. 2019;57(2):83-92.   Published online 2019 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.2.83
Citations to this article as recorded by Crossref logo
DNA double-strand breaks in the Toxoplasma gondii-infected cells by the action of reactive oxygen species
Haohan Zhuang, Chaoqun Yao, Xianfeng Zhao, Xueqiu Chen, Yimin Yang, Siyang Huang, Lingtao Pan, Aifang Du, Yi Yang
Parasites & Vectors.2020;[Epub]     CrossRef