Prevalence and Molecular Characterization of Echinococcus granulosus Sensu Stricto in Northern Xinjiang, China
Baoping Guo, Zhuangzhi Zhang, Xueting Zheng, Yongzhong Guo, Gang Guo, Li Zhao, Ren Cai, Bingjie Wang, Mei Yang, Xi Shou, Wenbao Zhang, Bin Jia
Korean J Parasitol. 2019;57(2):153-159.   Published online 2019 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.2.153
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Echinococcus granulosus sensu lato Genotypes in Different Hosts Worldwide: A Systematic Review
Carlos Manterola, Armando Totomoch-Serra, Claudio Rojas, Ángela L. Riffo-Campos, Nayely García-Méndez
Acta Parasitologica.2022; 67(1): 161.     CrossRef
Genetic diversity of Echinococcus granulosus sensu lato in China: Epidemiological studies and systematic review
Rui‐Qi Hua, Xiao‐Di Du, Xue He, Xiao‐Bin Gu, Yue Xie, Ran He, Jing Xu, Xue‐Rong Peng, Guang‐You Yang
Transboundary and Emerging Diseases.2022;[Epub]     CrossRef
Genetic structure and phylogeography of Echinococcus granulosus sensu stricto genotypes G1 and G3 in Pakistan and other regions of the world based on nad5 gene
Naunain Mehmood, Hira Muqaddas, Muhammad Irfan Ullah, Urmas Saarma, Antonio Varcasia
Infection, Genetics and Evolution.2022; 98: 105223.     CrossRef
Meta-analysis on the prevalence of bovine hydatid disease in China from 2000 to 2021
Shijie Fan, Hailong Dong, Hongcai Ma, Bingyi Wang, Mujahid Iqbal, Minghao Zou, Ming Qi, Zhipeng Cao
Microbial Pathogenesis.2022; 168: 105586.     CrossRef
Genotyping and phylogenetic analysis of hydatid cysts isolated from livestock in Bushehr province, Iran
Zahra Babaei, Reza Taherkhani, Afshin Barazesh, Marzieh Taherzadeh, Soleiman Khorami, Moradali Fouladvand
Journal of Parasitic Diseases.2021; 45(1): 197.     CrossRef
Meta-Analysis of the Prevalence of Echinococcus in Sheep in China From 1983 to 2020
Yang Gao, Wei Wang, Chuang Lyu, Xin-Yu Wei, Yu Chen, Quan Zhao, Zhi-Guang Ran, You-Qing Xia
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Transcriptomic Features of Echinococcus granulosus Protoscolex during the Encystation Process
Junjie Fan, Hongye Wu, Kai Li, Xunuo Liu, Qingqing Tan, Wenqiao Cao, Bo Liang, Bin Ye
The Korean Journal of Parasitology.2020; 58(3): 287.     CrossRef
Tacrolimus, a rapamycin target protein inhibitor, exerts anti-cystic echinococcosis effects both in vitro and in vivo
Muzhabaier Muhedier, Jintian Li, Hui Liu, Guizhi Ma, Kuerbannisha Amahong, Renyong Lin, Guodong Lü
Acta Tropica.2020; 212: 105708.     CrossRef