Genetic Identification of Spirometra erinaceieuropaei Spargana in Liaoning and Hubei Provinces, PR China
Li He, Zheng-Ming Fang, Ting Xue, Er-Fu Zhang, Chun-Li An
Korean J Parasitol. 2019;57(3):309-312.   Published online 2019 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.3.309
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Large-scale survey of a neglected agent of sparganosis Spirometra erinaceieuropaeiĀ (Cestoda: Diphyllobothriidae) in wild frogs in China
Xi Zhang, Xiu Hong, Shi Nan Liu, Peng Jiang, Shu Chuan Zhao, Chuan Xi Sun, Zhong Quan Wang, Jing Cui, David Blair
PLOS Neglected Tropical Diseases.2020; 14(2): e0008019.     CrossRef