Four Year Surveillance of the Vector Hard Ticks for SFTS, Ganghwa-do, Republic of Korea
Myung-Deok Kim-Jeon, Seung Jegal, Hojong Jun, Haneul Jung, Seo Hye Park, Seong Kyu Ahn, Jinyoung Lee, Young Woo Gong, Kwangsig Joo, Mun Ju Kwon, Jong Yul Roh, Wook-Gyo Lee, Young Yil Bahk, Tong-Soo Kim
Korean J Parasitol. 2019;57(6):691-698.   Published online 2019 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.6.691
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus in Ticks in the Republic of Korea
Jun-Gu Kang, Yoon-Kyoung Cho, Young-Sun Jo, Sun-Woo Han, Jeong-Byoung Chae, Jung-Eun Park, Hyesung Jeong, Weon-Hwa Jheong, Joon-Seok Chae
The Korean Journal of Parasitology.2022; 60(1): 65.     CrossRef
Molecular Detection of Anaplasma phagocytophilum and Ehrlichia Species in Ticks Removed from Humans in the Republic of Korea
Yu-Jung Kim, Ji Ye Seo, Seong Yoon Kim, Hee Il Lee
Microorganisms.2022; 10(6): 1224.     CrossRef
Modelling the transmission dynamics of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Jiangsu Province, China
Nan Zhang, Xiao-Qing Cheng, Bin Deng, Jia Rui, Luxia Qiu, Zeyu Zhao, Shengnan Lin, Xingchun Liu, Jingwen Xu, Yao Wang, Meng Yang, Yuanzhao Zhu, Jiefeng Huang, Chan Liu, Weikang Liu, Li Luo, Zhuoyang Li, Peihua Li, Tianlong Yang, Zhi-Feng Li, Shu-Yi Liang,
Parasites & Vectors.2021;[Epub]     CrossRef
Molecular Detection and Phylogeny of Tick-Borne Pathogens in Ticks Collected from Dogs in the Republic of Korea
A-Tai Truong, Jinhyeong Noh, Yeojin Park, Hyun-Ji Seo, Keun-Ho Kim, Subin Min, Jiyeon Lim, Mi-Sun Yoo, Heung-Chul Kim, Terry A. Klein, Hyunkyoung Lee, Soon-Seek Yoon, Yun Sang Cho
Pathogens.2021; 10(5): 613.     CrossRef
Seasonal distribution of Haemaphysalis longicornis (Acari: Ixodidae) and detection of SFTS virus in Gyeongbuk Province, Republic of Korea, 2018
JaeSeok Lee, KyungHwan Moon, Myeonghwan Kim, Wook-Gyo Lee, Hee-II Lee, Jong Kyun Park, Young Ho Kim
Acta Tropica.2021; 221: 106012.     CrossRef
Hard Ticks as Vectors Tested Negative for Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome in Ganghwa-do, Korea during 2019-2020
Kyoung Jin, Yeon-Ja Koh, Seong Kyu Ahn, Joonghee Cho, Junghwan Lim, Jaeyong Song, Jinyoung Lee, Young Woo Gong, Mun Ju Kwon, Hyung Wook Kwon, Young Yil Bahk, Tong-Soo Kim
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(3): 281.     CrossRef
iSeq 100 for metagenomic pathogen screening in ticks
Ju Yeong Kim, Myung-hee Yi, Alghurabi Areej Sabri Mahdi, Tai-Soon Yong
Parasites & Vectors.2021;[Epub]     CrossRef
Nationwide Temporal and Geographical Distribution of Tick Populations and Phylogenetic Analysis of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus in Ticks in Korea, 2020
Min-Goo Seo, Byung-Eon Noh, Hak Seon Lee, Tae-Kyu Kim, Bong-Goo Song, Hee Il Lee
Microorganisms.2021; 9(8): 1630.     CrossRef
Estimating severe fever with thrombocytopenia syndrome transmission using machine learning methods in South Korea
Giphil Cho, Seungheon Lee, Hyojung Lee
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef