Molecular Detection of Toxoplasma gondii in Haemaphysalis Ticks in Korea
Ju Yeong Kim, You Shine Kwak, In-Yong Lee, Tai-Soon Yong
Korean J Parasitol. 2020;58(3):327-331.   Published online 2020 Jun 26     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.3.327
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Detection of Multiple Intracellular Bacterial Pathogens in Haemaphysalis flava Ticks Collected from Hedgehogs in Central China
Li-Zhu Fang, Si-Cong Lei, Zhi-Jian Yan, Xiao Xiao, Jian-Wei Liu, Xiao-Qing Gong, Hao Yu, Xue-Jie Yu
Pathogens.2021; 10(2): 115.     CrossRef
Characterization of AV422 from Haemaphysalis flava ticks in vitro
Lei Liu, Hao Tang, De-yong Duan, Jin-bao Liu, Jie Wang, Li-li Feng, Tian-yin Cheng
Experimental and Applied Acarology.2021; 84(4): 809.     CrossRef