Risk Factors of Clonorchis sinensis Human Infections in Endemic Areas, Haman-Gun, Republic of Korea: A Case-Control Study
Sang-Eun Lee, Hee-Eun Shin, Myoung-Ro Lee, Yang-Hee Kim, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju
Korean J Parasitol. 2020;58(6):647-652.   Published online 2020 Dec 29     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.6.647
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Infection Characteristics of Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Republic of Korea
Woon-Mok Sohn
The Korean Journal of Parasitology.2022; 60(2): 79.     CrossRef
Epidemiology and determinants of Clonorchis sinensis infection: A community-based study in southeastern China
Men-Bao Qian, Chang-Hai Zhou, Zhi-Hua Jiang, Yi-Chao Yang, Ming-Fei Lu, Kang Wei, Si-Liang Wei, Yu Chen, Hong-Mei Li, Xiao-Nong Zhou
Acta Tropica.2022; 233: 106545.     CrossRef
Status of Helminthic Infections in Residents around River Basins in the Republic of Korea for 10 Years (2011-2020)
Myoung-Ro Lee, Hee-Eun Shin, Seon-Ok Back, Young-Ju Lee, Hee-Il Lee, Jung-Won Ju
The Korean Journal of Parasitology.2022; 60(3): 187.     CrossRef
Clonorchis sinensis infection modulates key cytokines for essential immune response impacted by sex
Shuo Kan, Qi Li, Hong-Mei Li, Yan-Hua Yao, Xin-Yue Du, Chen-Yun Wu, Guang-Jie Chen, Xiao-Kui Guo, Men-Bao Qian, Zhao-Jun Wang, jong-Yil Chai
PLOS Neglected Tropical Diseases.2022; 16(9): e0010726.     CrossRef
Novel mechanism of hepatobiliary system damage and immunoglobulin G4 elevation caused by Clonorchis sinensis infection
Xin-He Zhang, Die Huang, Yi-Ling Li, Bing Chang
World Journal of Clinical Cases.2021; 9(23): 6639.     CrossRef
Cost yield of different treatment strategies against Clonorchis sinensis infection
Men-Bao Qian, Chang-Hai Zhou, Hui-Hui Zhu, Ying-Dan Chen, Xiao-Nong Zhou
Infectious Diseases of Poverty.2021;[Epub]     CrossRef