Prevalence and Multilocus Genotyping of Giardia lamblia in Cattle in Jiangxi Province, China: Novel Assemblage E Subtypes Identified
Sen Li, Yang Zou, Xue-Liang Zhang, Ping Wang, Xiao-Qing Chen, Xing-Quan Zhu
Korean J Parasitol. 2020;58(6):681-687.   Published online 2020 Dec 29     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.6.681
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Meta-Analysis of the Prevalence of Giardia duodenalis in Cattle in China
Xiang-Zhu Meng, Chao Kang, Jiaqi Wei, He Ma, Gang Liu, Jin-Ping Zhao, Hong-Shun Zhang, Xin-Bo Yang, Xiang-Yu Wang, Li-Hua Yang, Hong-Li Geng, Hongwei Cao
Foodborne Pathogens and Disease.2023; 20(1): 17.     CrossRef
Multilocus Genotyping of Giardia duodenalis Occurring in Korean Native Calves
Sang-Ik Oh, Suk-Han Jung, Han-Kyoung Lee, Changyong Choe, Tai-Young Hur, Kyoung-Min So
Veterinary Sciences.2021; 8(7): 118.     CrossRef