Infection status of Clonorchis sinensis in residents of Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do, Korea
Bong Jin Kim, Mee-Sun Ock, Ik Su Kim, Un Bo Yeo
Korean J Parasitol. 2002;40(4):191-193.   Published online 2002 Dec 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2002.40.4.191
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Infection Status with Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Yangcheon (Stream) in Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Korea
Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju
The Korean Journal of Parasitology.2019; 57(2): 145.     CrossRef
Why is Life Expectancy in Busan Shorter than in Seoul? Age and Cause-Specific Contributions to the Difference in Life Expectancy between Two Cities
Young-Ho Khang, Jinwook Bahk
Yonsei Medical Journal.2019; 60(7): 687.     CrossRef
Trends in Prevalence of Clonorchiasis among Patients in Heilongjiang Province, Northeast China (2009–2012): Implications for Monitoring and Control
Su Han, Xiaoli Zhang, Rui Chen, Jingshan Wen, Yihong Li, Jing Shu, Hong Ling, Fengmin Zhang, Lijun Rong
PLoS ONE.2013; 8(11): e80173.     CrossRef
Prevalence of Clonorchis sinensis infection in dogs and cats in subtropical southern China
Rui-Qing Lin, Jian-Dong Tang, Dong-Hui Zhou, Hui-Qun Song, Si-Yang Huang, Jia-Xu Chen, Mu-Xin Chen, Han Zhang, Xing-Quan Zhu, Xiao-Nong Zhou
Parasites & Vectors.2011;[Epub]     CrossRef
Study on Factors Related to of Clonorchiasis Infection among the Inhabitants in the Nakdong Riverside Area
Seong Ho Hwang, Jae Yong Park, Chang Hyun Han, Yeon Yi Song, Kyung Soon Park
Journal of Korean Academy of Community Health Nursing.2010; 21(2): 242.     CrossRef
Analysis of Parasitic Diseases Diagnosed by Tissue Biopsy Specimens at KyungHee Medical Center (1984-2005) in Seoul, Korea
Won-Hyung Choi, Jong-Phil Chu, Meihua Jiang, Yun-Sik Lee, Bum-Shik Kim, Deog-Gon Kim, Yong-Koo Park
The Korean Journal of Parasitology.2010; 48(1): 85.     CrossRef
Prevalence of Clonorchis sinensis Infections Along the Five Major Rivers in Republic of Korea, 2007
Hyun-Kyung Kim, Hyeng-Il Cheun, Byung-Suk Cheun, Ki-Yeon Lee, Tong-Soo Kim, Sang-Eun Lee, Won-ja Lee, Shin-Hyeong Cho
Osong Public Health and Research Perspectives.2010; 1(1): 43.     CrossRef
Performance of an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Detection of Clonorchis sinensis Infestation in High- and Low-Risk Groups
Young Jin Kim, Sun Min Lee, Go Eun Choi, Sang Hyun Hwang, Hyung Hoi Kim, Eun Yup Lee, Chulhun L. Chang
Journal of Clinical Microbiology.2010; 48(7): 2365.     CrossRef
A Nationwide Survey on the Prevalence of Intestinal Parasitic Infections in the Republic of Korea, 2004
Tong-Soo Kim, Shin-Hyeong Cho, Sun Huh, Yoon Kong, Woon-Mok Sohn, Seung-Sik Hwang, Jong-Yil Chai, Soon-Hyung Lee, Yun-Kyu Park, Dae-Kyu Oh, Jong-Koo Lee
The Korean Journal of Parasitology.2009; 47(1): 37.     CrossRef
Prevalence of Clonorchiasis in Southern Endemic Areas of Korea in 2006
Shin-Hyeong Cho, Ki-Yeon Lee, Byung-Chul Lee, Pyo-Yun Cho, Hyeong-Il Cheun, Sung-Tae Hong, Woon-Mok Sohn, Tong-Soo Kim
The Korean Journal of Parasitology.2008; 46(3): 133.     CrossRef
A Bile Based Study of Clonorchis sinensis Infections in Patients with Biliary Tract Diseases in Ulsan, Korea
Kwang Ro Joo, Sung-Jo Bang
Yonsei Medical Journal.2005; 46(6): 794.     CrossRef
Clinical and epidemiological data of patients with clonorchiasis
Ke-Xia Wang, Rong-Bo Zhang, Yu-Bao Cui, Ye Tian, Ru Cai, Chao-Pin Li
World Journal of Gastroenterology.2004; 10(3): 446.     CrossRef