Enzooticity of the dogs, the reservoir host of Thelazia callipaeda, in Korea
Min Seo, Jae-Ran Yu, Hyun-Young Park, Sun Huh, Sang-Kun Kim, Sung-Tae Hong
Korean J Parasitol. 2002;40(2):101-103.   Published online 2002 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2002.40.2.101
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Thelazia Callipaeda Infestation with Tarsal Ectropion
Yeo Jin Lee, Sung Eun Kim, Ji Hyun Kim, Ji-Sun Paik, Suk-Woo Yang
Journal of the Korean Ophthalmological Society.2020; 61(3): 294.     CrossRef
A human corneal ulcer caused by Thelazia callipaeda in Southwest China: case report
Xiaoxing Wei, Bo Liu, Yijian Li, Ke Wang, Lixia Gao, Yuli Yang
Parasitology Research.2020; 119(10): 3531.     CrossRef
Mitochondrial Genome of the Eyeworm, Thelazia callipaeda (Nematoda: Spirurida), as the First Representative from the Family Thelaziidae
Guo-Hua Liu, Robin B. Gasser, Domenico Otranto, Min-Jun Xu, Ji-Long Shen, Namitha Mohandas, Dong-Hui Zhou, Xing-Quan Zhu, Peter U. Fischer
PLoS Neglected Tropical Diseases.2013; 7(1): e2029.     CrossRef
Zoonotic helminths affecting the human eye
Domenico Otranto, Mark L Eberhard
Parasites & Vectors.2011;[Epub]     CrossRef
Parasitic Diseases of Companion Animals
Sung Shik Shin
Hanyang Medical Reviews.2010; 30(3): 246.     CrossRef
Review of Zoonotic Parasites in Medical and Veterinary Fields in the Republic of Korea
Heejeong Youn
The Korean Journal of Parasitology.2009; 47(Suppl): S133.     CrossRef
Human Thelaziosis—A Neglected Parasitic Disease of the Eye
Jilong Shen, Robin B. Gasser, Deyong Chu, Zengxian Wang, Xiaosong Yuan, Cinzia Cantacessi, Domenico Otranto
Journal of Parasitology.2006; 92(4): 872.     CrossRef
First Thelazia callipaeda Infestation Report in a Dog in Taiwan
Chih-Huan YANG, Kwong-Chung TUNG, Ming-Yuan WANG, Shih-Chieh CHANG, Wu-Chun TU, Kai-Sung WANG, Ching-Lin SHYU, Wei-Ming LEE
Journal of Veterinary Medical Science.2006; 68(1): 103.     CrossRef