Localization and characteristics of lactate and malate dehydrogenase in the sparganum and adult worm of Spirometra erinacei
Kwak, K H , Cheon, E W , Kim, C H
Korean J Parasitol. 1996;34(1):59-68.     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.1996.34.1.59
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Human sparganosis, a neglected food borne zoonosis
Quan Liu, Ming-Wei Li, Ze-Dong Wang, Guang-Hui Zhao, Xing-Quan Zhu
The Lancet Infectious Diseases.2015; 15(10): 1226.     CrossRef
Molecular cloning, characterization, and immunolocalization of two lactate dehydrogenase homologous genes from Taenia solium
Wuying Du, Fengyu Hu, Yabo Yang, Dong Hu, Xuchu Hu, Xinbing Yu, Jin Xu, Jialin Dai, Xinjiang Liao, Jiang Huang
Parasitology Research.2011; 109(3): 567.     CrossRef
Identification and bioinformatics analysis of lactate dehydrogenase genes from Echinococcus granulosus
Gang Lu, Yajun Lu, Lihua Li, Lixian Wu, Zhigang Fan, Dazhong Shi, Hu Wang, Xiumin Han
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine.2010; 3(10): 757.     CrossRef
Isolation and purification of malate dehydrogenase isoforms from phototrophic purple bacteria Rhodobacter sphaeroides and Rhodopseudomonas palustris
A. T. Eprintsev, M. A. Klimova, K. D. Shikhalieva, E. I. Kompantseva
Biology Bulletin.2008; 35(6): 585.     CrossRef