PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2015.53.6.7892015536789-793Screening and Identification of Antigenic Proteins from the Hard Tick <i>Dermacentor silvarum</i> (Acari: Ixodidae)Tiantian Zhang, Xuejiao Cui, Jincheng Zhang, Hui Wang, Meng Wu, Hua Zeng, Yuanyuan Cao, Jingze Liu, Yonghong Huhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-53-6-789.pdf
Ticks and Tick-borne Diseases10.1016/j.ttbdis.2015.10.002201671188-192Population dynamics of multiple symbionts in the hard tick, Dermacentor silvarum Olenev (Acari: Ixodidae)Limeng Liu, Lingxia Li, Jiannan Liu, Zhijun Yu, Xiaohong Yang, Jingze Liuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1877959X15300169?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1877959X15300169?httpAccept=text/plain
Ticks and Tick-borne Diseases10.1016/j.ttbdis.2019.1013212020112101321Microbiota assessment across different developmental stages of Dermacentor silvarum (Acari: Ixodidae) revealed stage-specific signaturesRuiling Zhang, Guangfu Yu, Zhendong Huang, Zhong Zhanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1877959X19300810?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1877959X19300810?httpAccept=text/plain
Parasites & Vectors10.1186/s13071-014-0625-0201581Molecular characterization of a defensin gene from a hard tick, Dermacentor silvarumJuanjuan Wang, Gang Bian, Wen Pan, Tingting Feng, Jianfeng Daihttp://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13071-014-0625-0.pdf, http://link.springer.com/article/10.1186/s13071-014-0625-0/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13071-014-0625-0, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13071-014-0625-0.pdf
Journal of Insect Physiology10.1016/0022-1910(89)90103-019893511873-879Cholesteryl oleate: Mounting sex pheromone of the hard tick Dermacentor variabilis (Say) (Acari: Ixodidae)J.G.C Hamilton, Daniel E Sonenshine, William R Lusbyhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:0022191089901030?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:0022191089901030?httpAccept=text/plain
Trends in Acarology10.1007/978-90-481-9837-5_632010385-389Importation of a New World tick, Dermacentor albipictus (Acari: Ixodidae), with a horse from the USA into GermanyGabriele Liebisch, Arndt Liebisch, Stephan Pauflerhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-90-481-9837-5_63
Experimental and Applied Acarology10.1007/s10493-005-1271-12005361-2131-138Biology of Dermacentor silvarum (Acari: Ixodidae) under laboratory conditionsJingze Liu, Zhanniu Liu, Yan Zhang, Xiaolong Yang, Zhihua Gaohttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10493-005-1271-1.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s10493-005-1271-1/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10493-005-1271-1
Veterinary Parasitology10.1016/j.vetpar.2009.11.01020101683-4323-328The life cycle and biological characteristics of Dermacentor silvarum Olenev (Acari: Ixodidae) under field conditionsZhijun Yu, Hongyuan Zheng, Ze Chen, Bin Zheng, Hui Ma, Jingze Liuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0304401709006888?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0304401709006888?httpAccept=text/plain
Insect Science10.1111/j.1744-7917.2001.tb00446.x200183227-232STRUCTURE AND CHANGES OF THE SALIVARY GLAND OF FEMALE DERMACENTOR SILVARUM OLENEV (ACARI: IXODIDAE)LI Jian, SHI Zhen-hua, LIU Jing-zehttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1744-7917.2001.tb00446.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1744-7917.2001.tb00446.x/fullpdf
Zeitschrift für Angewandte Entomologie10.1111/j.1439-0418.1985.tb02005.x2009991-5422-425A determination of tick population size within an area of migration [Dermacentor variabilis (Say) (Acari, Ixodidae)]W. D. McEnroehttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1439-0418.1985.tb02005.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1439-0418.1985.tb02005.x/fullpdf