PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2016.54.3.3692016543369-373Complete Mitochondrial Genome of <i>Anoplocephala magna</i> Solidifying the SpeciesAijiang Guohttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-54-3-369.pdf
Encyclopedia of Parasitology10.1007/978-3-662-43978-4_2032016147-147Anoplocephala magna, A. perfoliatahttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-662-43978-4_203
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.15912422019411308-1309The complete mitochondrial genome of tulip tree, Liriodendron tulipifera L. (Magnoliaceae): intra-species variations on mitochondrial genomeJongsun Park, Yongsung Kim, Mi Kwonhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1591242, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1591242
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2021.197668820216103011-3012The first complete mitochondrial genome of macroparasite Crassicauda magna (Nematoda: Spirurida) from Neophocoena sunameri in ningbo, ChinaYing Qiao, Xiaowan Ma, Shengping Zhong, Yongze Xing, Xuyang Chen, Bingyao Chenhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2021.1976688
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.16148892019411907-1908The complete mitochondrial genome of a highly selfing species Capsella rubellaHaifeng Lin, Di Baihttps://tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1614889, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1614889
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2020.17199192020511060-1061The complete chloroplast genome of Aquilegia barnebyi, a basal eudicot speciesHui Huanghttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2020.1719919
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.16742072019423324-3325The complete mitochondrial genome of a stonefly species, Neoperlops gressitti (Plecoptera: Pelidae)Guoqiang Zhang, Ying Wang, Jinjun Caohttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1674207
Encyclopedia of Parasitology10.1007/978-3-662-43978-4_36222016147-149Anoplocephala SpeciesHeinz Mehlhornhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-662-43978-4_3622
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.16747232019423392-3393The complete mitochondrial genome of a stonefly species, Indonemoura auriformis (Plecoptera: Nemouridae)Mengdan Chen, Ying Wang, Jiajia Chen, Jinjun Caohttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1674723
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.16170452019422088-2089The complete mitochondrial genome of a euphausiid species: Pseudeuphausia sinica (Euphausiacea: Euphausiidae)Xiao Wang, Xuelei Zhang, Fengrong Zheng, Meijie Jianghttps://tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1617045, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1617045