PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2019.57.5.4812019575481-487Mitochondrial DNA Sequence Variability of Spirometra Species in Asian CountriesHyeong-Kyu Jeon, Keeseon S. Eomhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-57-5-481.pdf
Journal of Helminthology10.1017/s0022149x1100037x2011863271-275Sequence variability in three mitochondrial DNA regions of Spirometra erinaceieuropaei spargana of human and animal health significanceW. Liu, G.H. Liu, F. Li, D.S. He, T. Wang, X.F. Sheng, D.L. Zeng, F.F. Yang, Y. Liuhttps://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0022149X1100037X
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.1702483201951288-289Complete plastome sequence of Elaeagnus glabra (Elaeagnaceae): an Asian endemic plant speciesKun-Kun Zhao, Jian-Hua Wang, Zhi-Xin Zhu, Guo-Zheng Shi, Shui-Xing Luo, Hua-Feng Wanghttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1702483
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2022.2034546202272356-357Complete mitochondrial DNA sequence of the Eastern Asian catfish Silurus asotus (Siluriformes: Siluridae) from Lake Biwa in JapanYuu Kishimoto, Hisashi Okuyama, Jun-ichi Takahashihttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2022.2034546
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.1710588202051517-519A complete chloroplast genome sequence of Gastrodia elata (Orchidaceae) represents high sequence variation in the speciesJongsun Park, Youngbae Suh, Sangtae Kimhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1710588
PLOS ONE10.1371/journal.pone.01843092017128e0184309Whole-loop mitochondrial DNA D-loop sequence variability in Egyptian Arabian equine matrilinesWilliam Hudsonhttp://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0184309
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.1703608201951333-334Complete plastome sequence of Limonium aureum, a medicinal and ornamental species in ChinaXiaoyin Zhang, Yao Xu, Xiao Liuhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1703608
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.16591172019422788-2790Characterization of the complete mitochondrial genome of Spirometra decipiens (Cestoda: Diphyllobothriidae) from ChinaYue Xie, Yingxin Li, Xiaobin Gu, Senzhao Zhang, Yunjian Liu, Lu Wang, Youle Zheng, Xuan Zhou, Zhicai Zuo, Guangyou Yanghttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1659117
Genetics10.1093/genetics/126.3.69519901263695-711Phylogenetically informative length polymorphism and sequence variability in mitochondrial DNA of Australian songbirds (Pomatostomus).S V Edwards, A C Wilsonhttp://academic.oup.com/genetics/article-pdf/126/3/695/34548186/genetics0695.pdf, http://academic.oup.com/genetics/article-pdf/126/3/695/34548186/genetics0695.pdf
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.1565972201941762-763Complete plastome sequence of an endangered species, Calocedrus rupestris (Cupressaceae)Xiao-Jian Quhttps://tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1565972, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1565972