| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
The Korean Journal of Parasitology Search > Browse Articles > SearchEpidemiological Investigation of Tick Species from Near Domestic Animal Farms and Cattle, Goat, and Wild Boar in Korea
Jeong-Byoung Chae, Young-Sun Cho, Yoon-Kyoung Cho, Jun-Gu Kang, Nam-Shik Shin, Joon-Seok Chae
Korean J Parasitol. 2019;57(3):319-324.   Published online June 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.3.319
                              
Tick-Borne Pathogens in Ixodid Ticks from Poyang Lake Region, Southeastern China
Wei Qing Zheng, Xue Nan Xuan, Ren Long Fu, Hui Ying Tao, Yang Qing Liu, Xiao Qing Liu, Dong Mei Li, Hong Mei Ma, Hai Ying Chen
Korean J Parasitol. 2018;56(6):589-596.   Published online December 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.6.589
                              
Molecular Characterization of Hard Ticks by Cytochrome c Oxidase Subunit 1 Sequences
Huitian Gou, Huiwen Xue, Hong Yin, Jianxun Luo, Xiaolin Sun
Korean J Parasitol. 2018;56(6):583-588.   Published online December 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.6.583       Cited By 1
                              Supplementary      
Prevalence of Tick-Borne Pathogens from Ticks Collected from Cattle and Wild Animals in Tanzania in 2012
Tae Yun Kim, You Shine Kwak, Ju Yeong Kim, Sung-Hyun Nam, In-Yong Lee, Simon Mduma, Julius Keyyu, Robert Fyumagwa, Tai-Soon Yong
Korean J Parasitol. 2018;56(3):305-308.   Published online June 30, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.3.305       Cited By 1
                              
A Case of Engorged Female Hard Tick in the External Auditory Canal of an Infant
Woo-Jung Sung, Yee-Hyuk Kim
Korean J Parasitol. 2017;55(5):565-568.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.565
                              
Hematological Changes Associated with Theileria orientalis Infection in Korean Indigenous Cattle
Suhee Kim, Do-Hyeon Yu, Sung-Woo Kang, Jeong-Byoung Chae, Kyoung-Seong Choi, Hyeon-Cheol Kim, Bae-Keun Park, Joon-Seok Chae, Jinho Park
Korean J Parasitol. 2017;55(5):481-489.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.481       Cited By 1
                              Supplementary      
Life Cycle of Dermacentor everestianus Hirst, 1926 (Acari: Ixodidae) under Laboratory Conditions
Shang Jin, Tianhong Wang, Tuo Li, Ming Liu, Qingying Jia, Xiaolong Yang, Hui Wang, Zhijun Yu, Jingze Liu
Korean J Parasitol. 2017;55(2):193-196.   Published online April 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.2.193       Cited By 1
                              
Identification of Tick Species Collected from Wild Boars and Habitats of Wild Boars and Domestic Pigs in the Republic of Korea
Jeong-Byoung Chae, Jun-Gu Kang, Heung-Chul Kim, Sung-Tae Chong, In-Yong Lee, Nam-Shik Shin, Joon-Seok Chae
Korean J Parasitol. 2017;55(2):185-191.   Published online April 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.2.185       Cited By 2
                              
Prevalence of Anaplasma and Bartonella spp. in Ticks Collected from Korean Water Deer (Hydropotes inermis argyropus)
Jun-Gu Kang, Sungjin Ko, Heung-Chul Kim, Sung-Tae Chong, Terry A. Klein, Jeong-Byoung Chae, Yong-Sun Jo, Kyoung-Seong Choi, Do-Hyeon Yu, Bae-Keun Park, Jinho Park, Joon-Seok Chae
Korean J Parasitol. 2016;54(1):87-91.   Published online February 26, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.87       Cited By 15
                              
Screening and Identification of Antigenic Proteins from the Hard Tick Dermacentor silvarum (Acari: Ixodidae)
Tiantian Zhang, Xuejiao Cui, Jincheng Zhang, Hui Wang, Meng Wu, Hua Zeng, Yuanyuan Cao, Jingze Liu, Yonghong Hu
Korean J Parasitol. 2015;53(6):789-793.   Published online December 31, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.6.789       Cited By 2
                              
Detection of Tick-Borne Pathogens in the Korean Water Deer (Hydropotes inermis argyropus) from Jeonbuk Province, Korea
Giyong Seong, Yu-Jung Han, Sung-Suck Oh, Joon-Seok Chae, Do-Hyeon Yu, Jinho Park, Bae-Keun Park, Jae-Gyu Yoo, Kyoung-Seong Choi
Korean J Parasitol. 2015;53(5):653-659.   Published online October 29, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.5.653       Cited By 6
                              
Proteomic Screening of Antigenic Proteins from the Hard Tick, Haemaphysalis longicornis (Acari: Ixodidae)
Young-Ha Kim, Mohammad Saiful slam, Myung-Jo You
Korean J Parasitol. 2015;53(1):85-93.   Published online February 27, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.1.85       Cited By 3
                              
Perianal Tick-Bite Lesion Caused by a Fully Engorged Female Amblyomma testudinarium
Jin Kim, Haeng An Kang, Sung Sun Kim, Hyun Soo Joo, Won Seog Chong
Korean J Parasitol. 2014;52(6):685-690.   Published online December 23, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.6.685       Cited By 4
                              
Ixodid Tick Infestation in Cattle and Wild Animals in Maswa and Iringa, Tanzania
You Shine Kwak, Tae Yun Kim, Sung-Hyun Nam, In-Yong Lee, Hyung-Pyo Kim, Simon Mduma, Julius Keyyu, Robert Fyumagwa, Tai-Soon Yong
Korean J Parasitol. 2014;52(5):565-568.   Published online October 22, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.5.565       Cited By 3
                              
Ticks Collected from Wild and Domestic Animals and Natural Habitats in the Republic of Korea
Baek-Jun Kim, Hyewon Kim, Sohyun Won, Heung-Chul Kim, Sung-Tae Chong, Terry A. Klein, Ki-Gyoung Kim, Hong-Yul Seo, Joon-Seok Chae
Korean J Parasitol. 2014;52(3):281-285.   Published online June 26, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.3.281       Cited By 14
                              
No Detection of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus from Ixodid Ticks Collected in Seoul
Heejin Ham, Sukju Jo, Jungim Jang, Sungmin Choi
Korean J Parasitol. 2014;52(2):221-224.   Published online April 18, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.2.221       Cited By 5
                              
Seasonal Distribution of Ticks in Four Habitats near the Demilitarized Zone, Gyeonggi-do (Province), Republic of Korea
Sung Tae Chong, Heung Chul Kim, In-Yong Lee, Thomas M. Kollars, Alfredo R. Sancho, William J. Sames, Joon-Seok Chae, Terry A. Klein
Korean J Parasitol. 2013;51(3):319-325.   Published online June 30, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.3.319       Cited By 22
                              
Monoclonal Antibody-Based Dipstick Assay: A Reliable Field Applicable Technique for Diagnosis of Schistosoma mansoni Infection Using Human Serum and Urine Samples
Zeinab Demerdash, Salwa Mohamed, Mohamed Hendawy, Ibrahim Rabia, Mohy Attia, Zeinab Shaker, Tarek M Diab
Korean J Parasitol. 2013;51(1):93-98.   Published online February 18, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.1.93       Cited By 5
                              
Severe Tick Infestation in a Hare and Potential Risk for Transmitting Pathogens to Humans
Weiqing Zheng, Haiying Chen, Xiaoqing Liu, Xuejian Guo, Renlong Fu
Korean J Parasitol. 2011;49(4):419-422.   Published online December 16, 2011
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2011.49.4.419       Cited By 6
                              
A Case of Amblyomma testudinarium Tick Bite in a Korean Woman
Jin Kim, Hyun-Soo Joo, Hong-Ju Moon, Young-Jik Lee
Korean J Parasitol. 2010;48(4):313-317.   Published online December 16, 2010
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2010.48.4.313       Cited By 6
                              
Prevalence of ixodid ticks on cattle in Mazandaran province, Iran
Gholam Reza Razmi, Meisam Glinsharifodini, Shaboddin Sarvi
Korean J Parasitol. 2007;45(4):307-310.   Published online December 20, 2007
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2007.45.4.307       Cited By 11
                        
Status of Haemaphysalis tick infestation in domestic ruminants in Iran
Sadegh Rahbari, Sedigheh Nabian, Parviz Shayan, Hamid Reza Haddadzadeh
Korean J Parasitol. 2007;45(2):129-132.   Published online June 20, 2007
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2007.45.2.129       Cited By 12
                        
A case of histologically diagnosed tick infestation on the scalp of a Korean child
Sun Hee Chang, Jae-Hwan Park, Ji Eun Kwak, Mee Joo, Hanseong Kim, Je G. Chi, Sung-Tae Hong, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2006;44(2):157-161.   Published online June 20, 2006
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2006.44.2.157       Cited By 7
                        
Immunization effect of recombinant P27/30 protein expressed in Escherichia coli against the hard tick Haemaphysalis longicornis (Acari: Ixodidae) in rabbits
Myung-Jo You
Korean J Parasitol. 2004;42(4):195-200.   Published online December 20, 2004
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2004.42.4.195       Cited By 8
                        
Two human cases of tick bite caused by Ixodes nipponensis
Jung-Hun Ko, Do-Youn Cho, Byoung-Soo Chung, Suk-Il Kim
Korean J Parasitol. 2002;40(4):199-203.   Published online December 30, 2002
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2002.40.4.199       Cited By 12
                        
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
http://jatsxml.org/common/banner/CrossRef_Similarity_Check_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/CrossRef_Cited_by_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/Crossmark_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/Funder_Registry_174_45.gif
ORCID
COPE
Editorial Office
c/o Department of Medical Environmental Biology
Chung-AngUniversity College of Medicine, Dongjak-gu, Seoul 06974, Korea
Tel: +82-2-820-5683   Fax: +82-2-826-1123   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2019 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine. All rights reserved.     powerd by m2community