| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
The Korean Journal of Parasitology Search > Browse Articles > SearchVirus-like Particle Vaccine Containing Toxoplasma gondii Rhoptry Protein 13 Induces Protection against T. gondii ME49 Infection in Mice
Hae-Ji Kang, Ki-Back Chu, Su-Hwa Lee, Min-Ju Kim, Hyunwoo Park, Hui Jin, Fu-Shi Quan
Korean J Parasitol. 2019;57(5):543-547.   Published online October 31, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.5.543
                              
Parasite Infiltration and Apoptosis in Spleen upon Toxoplasma gondii Infection
Su-Hwa Lee, Ki-Back Chu, Fu-Shi Quan
Korean J Parasitol. 2019;57(5):537-541.   Published online October 31, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.5.537
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii among School Children in Pyin Oo Lwin and Naung Cho, Upper Myanmar
Thị Lam Thái, Hojong Jun, Seo-Hye Park, Hương Giang Lê, Jinyoung Lee, Seong Kyu Ahn, Jung-Mi Kang, Moe Kyaw Myint, Khin Lin, Woon-Mok Sohn, Ho-Woo Nam, Byoung-Kuk Na, Tong-Soo Kim
Korean J Parasitol. 2019;57(3):303-308.   Published online June 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.3.303
                              
Production of Inflammatory Cytokines and Nitric Oxide by Human Mast Cells Incubated with Toxoplasma gondii Lysate
Eun-Ah Park, Ik-Hwan Han, Jung-Hyun Kim, Soon-Jung Park, Jae-Sook Ryu, Myoung-Hee Ahn
Korean J Parasitol. 2019;57(2):201-206.   Published online April 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.2.201
                              
Previous Infection with Plasmodium berghei Confers Resistance to Toxoplasma gondii Infection in Mice
Dong-Hun Lee, Ki-Back Chu, Hae-Ji Kang, Su-Hwa Lee, Fu-Shi Quan
Korean J Parasitol. 2019;57(2):93-99.   Published online April 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.2.93
                              
Tissue Fluid Enzyme-Linked Immunosorbant Assay for Piglets Experimentally Infected with Toxoplasma gondii and Survey on Local and Imported Pork in Korean Retail Meat Markets
Won Gi Yoo, Sun-Min Kim, Eun Jeong Won, Ji-Yun Lee, Fuhong Dai, Ho Choon Woo, Ho-Woo Nam, Tae Im Kim, Jeong-Hee Han, Dongmi Kwak, Yun Sang Cho, Seung-Won Kang, Tong-Soo Kim, Xing-Quan Zhu, Chunren Wang, Heejeong Youn, Sung-Jong Hong
Korean J Parasitol. 2018;56(5):437-446.   Published online October 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.5.437
                              
Virus-Like Particles Expressing Toxoplasma gondii Rhoptry Protein 18 Induces Better Protection Than Rhoptry Protein 4 against T. gondii Infection
Hae-Ji Kang, Su-Hwa Lee, Ki-Back Chu, Dong-Hun Lee, Fu-Shi Quan
Korean J Parasitol. 2018;56(5):429-435.   Published online October 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.5.429       Cited By 3
                              
Evaluation of Protective Immune Response Induced by a DNA Vaccine Encoding GRA8 against Acute Toxoplasmosis in a Murine Model
Jia-Qi Chu, Shuai Huang, Wei Ye, Xuan-Yan Fan, Rui Huang, Shi-Cai Ye, Cai-Yuan Yu, Wei-Yun Wu, Yu Zhou, Wei Zhou, Young-Ha Lee, Juan-Hua Quan
Korean J Parasitol. 2018;56(4):325-334.   Published online August 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.4.325       Cited By 1
                              
Immune Responses Induced by HSP60 DNA Vaccine against Toxoplasma gondii Infection in Kunming Mice
Zhong-Yuan Li, Jing Lu, Nian-Zhang Zhang, Jia Chen, Xing-Quan Zhu
Korean J Parasitol. 2018;56(3):237-245.   Published online June 30, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.3.237
                              
Serologic Tests of IgG and IgM Antibodies and IgG Avidity for Diagnosis of Ocular Toxoplasmosis
Bahman Rahimi-Esboei, Mohammad Zarei, Mehdi Mohebali, Hossein Keshavarz Valian, Saeedeh Shojaee, Raziyeh Mahmoudzadeh, Mirataollah Salabati
Korean J Parasitol. 2018;56(2):147-152.   Published online April 30, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.2.147       Cited By 1
                              
Modulated Gene Expression of Toxoplasma gondii Infected Retinal Pigment Epithelial Cell Line (ARPE-19) via PI3K/Akt or mTOR Signal Pathway
Wei Zhou, Juan-Hua Quan, Fei-Fei Gao, Hassan Ahmed Hassan Ahmed Ismail, Young-Ha Lee, Guang-Ho Cha
Korean J Parasitol. 2018;56(2):135-145.   Published online April 30, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.2.135       Cited By 2
                              
IL-12 and IL-23 Production in Toxoplasma gondii- or LPS Treated Jurkat T Cells via PI3K and MAPK Signaling Pathways
Hassan Ahmed Hassan Ahmed Ismail, Byung-Hun Kang, Jae-Su Kim, Jae-Hyung Lee, In-Wook Choi, Guang-Ho Cha, Jae-Min Yuk, Young-Ha Lee
Korean J Parasitol. 2017;55(6):613-622.   Published online December 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.6.613       Cited By 1
                              
Comparison of Placenta PCR and Maternal Serology of Aborted Women for Detection of Toxoplasma gondii in Ardabil, Iran
Somaie Matin, Gholamreza Shahbazi, Shervin Tabrizian Namin, Rouhallah Moradpour, Farideh Feizi, Hadi Piri-dogahe
Korean J Parasitol. 2017;55(6):607-612.   Published online December 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.6.607       Cited By 1
                              
DNA Vaccines Encoding Toxoplasma gondii Cathepsin C 1 Induce Protection against Toxoplasmosis in Mice
Yali Han, Aihua Zhou, Gang Lu, Guanghui Zhao, Wenchao Sha, Lin Wang, Jingjing Guo, Jian Zhou, Huaiyu Zhou, Hua Cong, Shenyi He
Korean J Parasitol. 2017;55(5):505-512.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.505       Cited By 5
                              
Suppressors for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2/4 (HER2/4): A New Family of Anti-Toxoplasmic Agents in ARPE-19 Cells
Yeong Hoon Kim, Lokraj Bhatt, Hye-Jin Ahn, Zhaoshou Yang, Won-Kyu Lee, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2017;55(5):491-503.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.491
                              
Seroprevalence of Toxoplasmosis Detected by RDT in Residents near the DMZ (demilitarized zone) of Cheorwon-gun, Gangwon-do, Korea
Yeong Hoon Kim, Jihoo Lee, Young-Eun Kim, Seongkyu Ahn, Tong-Soo Kim, Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2017;55(4):385-389.   Published online August 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.4.385
                              
Seroprevalence of Toxoplasmosis with ELISA and Rapid Diagnostic Test among Residents in Gyodong-do, Inchon city, Korea: A Four-Year Follow-up
Yeong Hoon Kim, Ji hoo Lee, Seong kyu Ahn, Tong-Soo Kim, Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2017;55(3):247-254.   Published online June 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.247       Cited By 2
                              
Isolation and Genotyping of Toxoplasma gondii in Brazilian Dogs
Jamille Rodrigues da Silva, Bianca Mendes Maciel, Luana Karla Nogueira de Santana Souza Santos, Fábio Santos Carvalho, Daniele de Santana Rocha, Carlos Wilson Gomes Lopes, George Rêgo Albuquerque
Korean J Parasitol. 2017;55(3):239-246.   Published online June 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.239       Cited By 3
                              
Serological and Molecular Detection of Toxoplasma gondii and Babesia microti in the Blood of Rescued Wild Animals in Gangwon-do (Province), Korea
Sung-Hee Hong, Hee-Jong Kim, Young-Il Jeong, Shin-Hyeong Cho, Won-Ja Lee, Jong-Tak Kim, Sang-Eun Lee
Korean J Parasitol. 2017;55(2):207-212.   Published online April 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.2.207       Cited By 2
                              
Seroprevalence and Risk Factors of Toxoplasma gondii Infection among Cat Sitters in Korea
Bong-Kwang Jung, Hyemi Song, Sang-Eun Lee, Min-Jae Kim, Jaeeun Cho, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2017;55(2):203-206.   Published online April 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.2.203       Cited By 1
                              
Influenza M1 Virus-Like Particles Consisting of Toxoplasma gondii Rhoptry Protein 4
Su-Hwa Lee, Dong-Hun Lee, Ying Piao, Eun-Kyung Moon, Fu-Shi Quan
Korean J Parasitol. 2017;55(2):143-148.   Published online April 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.2.143       Cited By 2
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii among HIV Patients in Jahrom, Southern Iran
Hassan Rezanezhad, Fateme Sayadi, Enayatollah Shadmand, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Hadi Rezaei Yazdi, Kavous Solhjoo, Akbar Kazemi, Monireh Maleki, Abbas Ahmadi Vasmehjani
Korean J Parasitol. 2017;55(1):99-103.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.99       Cited By 2
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection in Wild Boars, Wild Rabbits, and Wild Chickens in Hubei Province, China
Houqiang Luo, Kun Li, Muhammad Shahzad, Hui Zhang, Yanfang Lan, Xiong Xiong
Korean J Parasitol. 2017;55(1):85-88.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.85       Cited By 5
                              
High Seroprevalence of Toxoplasmosis Detected by RDT among the Residents of Seokmo-do (Island) in Ganghwa-Gun, Incheon City, Korea
Yeong Hoon Kim, Jihoo Lee, Seongkyu Ahn, Tong-Soo Kim, Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2017;55(1):9-13.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.9       Cited By 1
                              
Production of IL-1β and Inflammasome with Up-Regulated Expressions of NOD-Like Receptor Related Genes in Toxoplasma gondii-Infected THP-1 Macrophages
Jia-Qi Chu, Ge Shi, Yi-Ming Fan, In-Wook Choi, Guang-Ho Cha, Yu Zhou, Young-Ha Lee, Juan-Hua Quan
Korean J Parasitol. 2016;54(6):711-717.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.711       Cited By 3
                              
Assessing the Archaeoparasitological Potential of Quids As a Source Material for Immunodiagnostic Analyses
Johnica J. Morrow, Karl J. Reinhard
Korean J Parasitol. 2016;54(5):605-616.   Published online October 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.5.605       Cited By 1
                              
Seroprevalence and Spatial Distribution of Toxoplasmosis in Sheep and Goats in North-Eastern Region of Pakistan
Haroon Ahmed, Ayesha Malik, Muhammad Arshad, Irfan Mustafa, Mobushir Riaz Khan, Muhammad Sohail Afzal, Shahzad Ali, Muhammad Mobeen, Sami Simsek
Korean J Parasitol. 2016;54(4):439-446.   Published online August 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.439       Cited By 5
                              
Identifying Novel B Cell Epitopes within Toxoplasma gondii GRA6
Yanhua Wang, Guangxiang Wang, Jian Ping Cai
Korean J Parasitol. 2016;54(4):431-437.   Published online August 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.431       Cited By 3
                              
Seropositivity of Toxoplasma gondii and Toxocara spp. in Children with Cryptogenic Epilepsy, Benha, Egypt
Maysa Ahmad Eraky, Soha Abdel-Hady, Karim Fetouh Abdallah
Korean J Parasitol. 2016;54(3):335-338.   Published online June 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.3.335       Cited By 5
                              
High Toxoplasma gondii Seropositivity among Brain Tumor Patients in Korea
Bong-Kwang Jung, Hyemi Song, Min-Jae Kim, Jaeeun Cho, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2016;54(2):201-204.   Published online April 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.201       Cited By 4
                              
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
http://jatsxml.org/common/banner/CrossRef_Similarity_Check_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/CrossRef_Cited_by_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/Crossmark_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/Funder_Registry_174_45.gif
ORCID
COPE
Editorial Office
c/o Department of Medical Environmental Biology
Chung-AngUniversity College of Medicine, Dongjak-gu, Seoul 06974, Korea
Tel: +82-2-820-5683   Fax: +82-2-826-1123   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2019 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine. All rights reserved.     powerd by m2community